I en pressemelding opplyser Fiskeridirektoratet at i stedet vil de gjennomføre skriftlige høringer, og tar sikte på at alle forslag er sendt ut til høringsinstansene senest medio oktober med minst tre ukers høringsfrist.

Direktoratet ber om skriftlige innspill til reguleringene innen 5. november 2020.

Reguleringsforslagene vil bli fortløpende lagt ut på fiskeridir.no, sammen med innspill som mottas i sakene.

«Vi ber om at innspillene begrenses til de tema som er aktuelle i forbindelse med forberedelsen av reguleringsforskriftene», heter det i meldingen.

Hva er reguleringsmøte?
  • Hvert år fastsettes en rekke forskrifter som regulerer ulike fiskerier. Som andre forskrifter skal disse utredes og være gjenstand for høring.
  • De fleste reguleringene blir drøftet i et eget møte – «reguleringsmøtet» – mellom forvaltning, næring og øvrige interesseorganisasjoner.
  • Vanligvis arrangerer Fiskeridirektoratet to slike reguleringsmøter årlig - et på vårparten, og ett på høsten.
  • Ordningen bidrar til at reguleringene kan forberedes på en effektiv måte over et relativt kort tidsrom.