Fiskeribladet omtalte tidligere denne uken at reguleringene for fiske etter torsk nord for 62-graden var like om hjørnet. Torsdag ettermiddag opplyser direktoratet i en epost at forslaget nå er lagt ut på direktoratets nettsider. Høringsfristen er satt til 26. november.

Hele reguleringsforslaget finner du her:

Føringer fra departementet

I reguleringsforslaget innledningsvis viser direktoratet til at Nærings- og fiskeridepartementet har lagt føringer på høstens arbeid med reguleringer av fisket i 2021, ettersom direktoratet er blir bedt om å vurdere ulike tiltak som kan inngå i en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62°N.

Direktoratet legger til at det også er lagt føringer på høringen av fisket etter torsk nord for 62°N når det gjelder oppfølging av kvotemeldingen.

Åpen gruppe får 24.000 tonn

I tråd med bestillingen fra departementet viser direktoratet til at de foreslår å sette av en stor gruppekvote på torsk til den minste kystfiskeflåten (åpen gruppe) på 24.335 tonn i 2021 - noe som utgjør 6,12 prosent av den totale norske torskekvoten. Direktoratet viser at dette har bakgrunn i at forslaget legger til rette for samiske interesser.

I det nye kvotesystemet legges det til grunn at åpen gruppe skal ha en fast andel av norsk totalkvote som avsettes før fordeling mellom trål og fartøy som fisker med konvensjonelle redskap.

Videre foreslår fiskeridirektøren å styrke avsetningen til kystfiskeordningen med 579 tonn, til 3579 tonn. Avsetningen knyttes nå opp til en fast andel av norsk totalkvote. Andelen utgjør 0,90 % av norsk totalkvote.

Her er andre hovedtrekk i forslaget til regulering:

Alderstillegg: Det legges videre opp til en ordning med et alderstillegg for yngre fiskere i åpen gruppe, og kvotetillegget foreslås til 3 tonn pr. fartøyeier på eller under 30 år.

Ungdomsfiske: Fiskeridirektøren legger opp til en videreføring av avsetningen på 7 000 tonn torsk til ungdoms- og rekreasjonsfisket. Avsetningen skal dekke både registrert og uregistrert fangst i fritids- og turistfiske.

Kvotebonus: Fiskeridirektøren legger til grunn at ordningen med kvotebonus for levendelagring av torsk skal følge planlagt nedtrappingsplan og foreslår å avsette 2 500 tonn til kvotebonus for levendelagring i 2021.

Rekrutteringsordningen: Fiskeridirektøren foreslår videre å avsette 4 927 tonn til rekrutteringsordningen, og dette gjelder de allerede etablerte rekrutteringskvotene i lukket gruppe.

Forskning og undervisning: Behovet for avsetning til forsknings- og undervisningsformål i 2021 er ikke kjent, og fastsettes endelig rett før årsskiftet. Fiskeridirektøren anbefaler at avsetning til forskning og undervisning går til fradrag på totalkvoten når behandlingen av søknadene er avsluttet.

Trålstigen: Stortinget besluttet å fjerne trålstigen i forbindelse med behandling av kvotemeldingen. Ny kvotefordeling er faste andeler med 32 % til trål og 68 % til fartøy som fisker med konvensjonelle redskap. Havfiskeflåten foreslås gitt fartøykvoter uten overregulering.

Lukket gruppe: Fiskeridirektøren viser til at det har vært mer ro og forutsigbarhet i lukket gruppes fiske etter torsk de siste årene og mener en fartøykvoteregulering med lav eller ingen overregulering er best egnet til å motvirke kappfiske. Fiskeridirektøren tilrår å videreføre ordningen med kvotefleksibilitet på gruppenivå også i 2021.

Ferskfiskordningen: Fiskeridirektøren viser til at innretningen på ferskfiskordningen i inneværende års regulering ikke er i overenstemmelse med den politiske målsettingen med ordningen. Fiskeridirektøren foreslår å avsette 20 % mer til en ferskfiskordning i 2021 med oppstart på fiske innenfor ordningen først i mai.

Fordelingsmessige effekter

Direktoratet viser til at Stortinget har vedtatt at fordelingen mellom fartøygruppene ikke skal endres vesentlig som følge av implementering av kvotemeldingen.

«Fiskeridirektøren viser til at avsetninger til åpen gruppe og kystfiskeordningen som faste prosentvise andeler av norsk totalkvote, har fordelingsmessige effekter. Det samme gjelder avvikling av trålstigen», heter det i reguleringsforslaget.

Invitere til innspill

Direktoratet opplyser om at Nærings- og fiskeridepartementet har bedt fiskeridirektøren invitere høringsinstansene til å komme med innspill på hvilke kompenserende tiltak som kan være aktuelle og eventuelt omfanget av disse når det nå foreslås å implementere deler av kvotemeldingen.

Viderefører kysttorsk-reguleringer

Avslutningsvis foreslår fiskeridirektøren at gjeldende kysttorskregulering videreføres inntil videre, men viser til at det bes om høringsinstansenes syn på tiltak som kan redusere kystfiske etter torsk om høsten, om lengdegrensen og bruksmengden for fartøy som fisker torsk innenfor fjordlinjene bør reduseres, og om forslag om adgang til å stenge felt hvor kysttorsk dominerer.

Videre ber fiskeridirektøren høringsinstansene vurdere hvorvidt man bør begrense fartøy på eller over 21 meter største lengdes adgang til å fiske innenfor grunnlinjene i hele eller deler av året.