Nærings- og fiskeridepartementet har avsatt seks tonn makrellstørje til forskningsformål i 2020. Søknad om forskningskvote må sendes innen 1. juni 2020 (15. mai for fiske med not).

Søknadene skal sendes til Fiskeridirektoratet.

Direktoratet viser til følgende vilkår for forskningskvoten av makrellstørje, gitt av Nærings- og fiskeridepartementet:

Forskningskvote av makrellstørje kan kun tildeles en forskningsinstitusjon (HI, NOFIMA, Møreforsking m.fl.).

Det skal være observatør fra ICCAT om bord i fartøy som fisker med not.

Direktoratet viser også til at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å videreføre ordningen med merk- og slippfiske etter makrellstørje.

– Videre har departementet åpnet opp for et ordinært rekreasjonsfiske etter makrellstørje for de lagene som får adgang til å delta i merk- og slippfisket, opplyser direktoratet.