Midlene som er stilt til disposisjon, 255 millioner kroner, med fradrag av administrasjons-kostnader, skal fordeles på de tre fartøygruppene havfiskeflåten, kystfiskeflåten og kystreketrål etter drivstofforbruket i 2019, melder Garantikassen for fiskere.

Kompensasjonen

Ordningen omfatter fiskefartøy som er innført i merkeregisteret over norske fiskefartøy, unntatt bensindrevne båter. Det er en forutsetning at fiske er drevet i nære farvann innenfor 250 nautiske mil fra grunnlinjen, heter det i meldingen fra Garantikassen.

Det er Fiskeridirektoratet som står for inndelingen i fartøygrupper. Det enkelte fartøyets kompensasjon blir beregnet som en relativ andel av fartøyets fangstverdi i forhold til gruppas samlede fangstverdi.

- Garantikassen legger opp til at utbetaling av kompensasjonsbeløpet i all hovedsak skjer i en utbetaling. Dette for å beregne kompensasjonen til det enkelte fartøy mest mulig korrekt, opplyser daglig leder Jan Skjærvø i meldingen fra Garantikassen.

Daglig leder i Garantikassen Jan Skjærvø Foto: Nils Torsvik

Søknadsfrist

Søknadsskjemaet finnes på Garantikassen hjemmeside. Skjema kan også fås ved henvendelse til Garantikassen. Søknadsfristen for driftsåret 2020, er satt til 28. februar 2021.

- For å kunne beregne korrekt refusjon til det enkelte fartøy, er det særdeles viktig at søknadsfristen overholdes, sier Skjærvø.

Han viser til at Garantikassen etter planen vil motta oversikt over fangstinntekt fra Fiskeridirektoratet for det enkelte fartøy for driftsåret 2020, i mars 2021.

- Tidligst utbetalingstidspunkt anslås til april/mai 2021. Det tas forbehold om forsinkelser i forbindelse med smitteverntiltak grunnet koronasituasjonen, sier Skjærvø.