"Det må ligge en føre-var tilnærming før en kan tillate at det etableres mineralvirksomhet i havområdene. Fiskebåt mener også at slike prosjekter må være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og at dette avklares i konsekvensutredninger," skriv Fiskebåt på sin hjemmeside.

I høringsbrevet til Olje- og energidepartementet skriver Fiskebåt at en på prinsipielt grunnlag ikke vil akseptere etablering av nye næringer, hvis etableringene fortrenger fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene. Videre blir det vist til at etablering av andre næringer må ivareta hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk, og at det i denne sammenheng legges til grunn en streng føre var tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang.