Fiskebåt er av den oppfatning at søker ikke på en tilstrekkelig måte har kartlagt og vurdert hvilke konsekvenser eventuell medisinbruk og bruk av lusemidler vil kunne medføre for det biologiske mangfoldet i området, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Særlig gjelder dette for uer-yngel, en art som allerede er rød-listet. Det fremstår også uklart hvilken påvirkning avfall fra selve anlegget og oppvirvling av sedimenter fra anleggets fortøyninger vil kunne ha på det biologiske miljøet under og rundt anlegget.

Fiskebåt vises til at søker Salmar Ocean AS har foreslått å legge anlegget tett opp/delvis i yngelområdet for rød-listet uer og gyteområdene for en rekke fiskearter, og er bekymret for medisin og lusemiddelbruk i anlegget.

Plasseringen av anlegget er svært uheldig og utfordrer i større grad enn nødvendig prinsippet om sameksistens som bør ligge til grunn mellom havbasert oppdrett og fiskeri.

Fiskebåt mener etablering av havbasert oppdrettsanlegg kun bør tillates i områder hvor konfliktpotensialet mot fiskeriene er mindre eller fraværende.

Fiskebåt anmoder om en plassering som i mindre grad vil komme i konflikt med gyte og oppvekstområder for fisk.

Fiskebåt anmoder derfor om at Fiskeridirektoratet allerede nå signaliserer at dette området ikke kan forventes benyttet til havbasert oppdrettsvirksomhet.