Per i dag er det nemlig ingen alternativer til diesel for store deler av den havgående fiskeflåten, skriver Fiskebåt i et innspill til næringskomiteen på Stortinget.

På starten av året la regjeringen frem sin klimaplan for 2021-2030. Et av forslagene er en økning i CO2-avgiften fra 594 kroner per tonn til 2000 kroner per tonn i 2030.

For fiskeflåten dreier det seg om en økning fra rundt 52 øre per liter slik det er nå, til 5,32 kroner per liter i 2030.

Fiskebåt er positiv til at regjeringen har fremmet en maritim stortingsmelding, men mener fiskeflåtens utfordringer er nærmest fraværende i den.

I den forbindelse legger de frem følgende forslag for stortingspolitikerne:

  • Inkludere fiskeflåten i rederiskatteordningen. Dette mener de vil gjøre det lettere å styrke egenkapitalen i rederiene og styrke evnen til fornying i mer klimavennlige fartøyer.
  • Utsette nedtrappingen av den nye kompensasjonsordningen for CO2-avgift i fiskeflåten inntil den har fått virke en stund.
  • Utsette den kraftige opptrappingen av CO2-avgiften til det finnes reelle alternative energibærere.
  • Etablere et CO2-fond for skipsfarten (fiskeflåten) etter modell av NOx-fondet.
  • Forlenge gjeldende miljøavtale om NOx-fondet med to år til 2027.
  • Endre definisjonen for fiske i nære farvann til Norges økonomiske sone og bruke modellen for NOx-avgiften for å bestemme når fartøyet er avgiftspliktig i forhold til CO2-avgiften.
  • Arbeide for at det er samsvar mellom fiskeripolitikken og ambisjonene i klimapolitikken.