Fiskeridirektoratet har hatt på høring forvaltningsprinsippet og en praktisk tilnærming til økosystembasert fiskeriforvaltning - altså en mer helhetlig forvaltning, hvor en tar utgangspunkt i tålegrensene og de geografiske rammene i økosystemet, der hovedmålet er å bevare økosystemenes struktur og funksjon.

Vil ha fokus på uer og pigghå

Høringsfristen var satt til 10. januar. Norges Fiskarlag har levert sitt høringsinnspill, og viser i sitt svar til at de støtter direktoratets arbeid på området. Fiskarlaget ser det som et svært viktig arbeid som kan bidra til å videreutvikle fiskerinæringen.

«Vi har i vårt innspill uttrykt at vi er tilfreds med at direktoratet nå vil prioritere breiflabb, samtidig at vi mener arter som uer og pigghå bør arbeides mer med.», skriver Fiskarlaget som er kommet med en rekke innspill knyttet til de prioriteringene direktoratet ønsker å legge opp til. Detaljer kan du lese i organisasjonens høringsinnspill HER.

Sikre gjenoppbygging

Siden 2009 har økosystembasert fiskeriforvaltning og oppfølging av forvaltningsprinsippet blitt behandlet i reguleringsmøtet som har blitt avholdt om våren. I fjor ble det besluttet å ta saken ut av reguleringsmøtet og å avholde en høring om dette temaet. Dette for å gi næringen, forskningen og forvaltningen anledning til å behandle saken grundigere enn hva som har vært mulig i reguleringsmøtet, viste Fiskeridirektoratet til i en pressemelding i fjor.

Direktoratet viser til at det de siste 20-30 årene har vært et hovedmål for forvaltningen å sikre gjenoppbyggingen av de økonomisk viktigste fiskeressursene, som for eksempel de da nedfiskede bestandene av torsk, hyse, sei og sild. Dette har en langt på vei lyktes med, samtidig som økonomisk mindre viktige ressurser ikke har fått den samme oppmerksomheten.