Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord etterlyser tiltak for å lette konsekvensene av koronasituasjonen i fiskerinæringen.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet viser laget til at markedssituasjonen for norsk fisk fremstår som uforutsigbar, og at det er i fellesskapets interesse at fiskerinæringen kan opprettholde sin leveranse og produksjon. Fiskarlaget Nord understreker at det må unngås at fiskeflåten havner i en likviditetskrise.

Unngå likviditetskrise

«Likviditetskrise i fiskeflåten vil ikke true bare det enkelte rederi, det vil også raskt kunne begrense adgangen til fiskeressursene og slik bli et samfunnsproblem», skriver Arbeidsutvalget som foreslår følgende tiltak i lys av situasjonen:

1: «Det bør vurderes å opprette en statlig garantiordning for å sikre aktivitet i kjøperkorpset og flyt i omsetningen av villfisk.

For kystfiskeflåten er mottakssituasjon avgjørende for om fisket kan fortsette. Den minste kystfiskeflåten er spesielt sårbar for stopp i vårtorskefisket, når fisken er tilgjengelig kystnært. Opprettholdelse av aktivitet på land kan kreve at bedrifter omstiller seg til annen produksjon og/eller at man i en overgang må tåle å ligge inne med større grad av fisk på lager. Det bør legges til rette for at relevant omstilling skal kunne gjøres. Konkret kan en statlig garantiordning på lik linje med den som ble praktisert gjennom salgslagene fra 2008/2009 være relevant å ha i beredskap i kommende periode.»

2: «Det bør klargjøres om fiskeflåten i tilfelle likviditetskrise kan nytte allerede etablerte statlig garantiordninger, eller om det bør opprettes en spesifikk ordning for fiskeflåten. Tiltak for å stimulere til aktivitet i mottaksleddet vil ikke garantere for hverken markedssituasjon eller flåtens leveringssituasjon.

Det er grunn til å ha i beredskap tiltak flåteleddet kan støtte seg på ved eventuell likviditetskrise som følge av Coronakrisen. Den samfunnsmessige verdien av å sikre fiskeflåten mot likviditetskrise fremstår høy», viser Fiskarlaget Nord til i sitt brev.