Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser i en melding til den ekstraordinære situasjon covid-19 pandemien bidrar til.

– Vi går nå inn i en periode der markedsmessige utfordringer som følge av pandemien forventes å aktualisere seg. Markedsmessige utfordringer vil regelmessig gjenspeile seg i pris for råstoff og i ytterste konsekvens reduksjon eller stopp i omsetningen. Dersom slike forhold inntrer, vil det ha direkte økonomisk konsekvens for fiskeren, heter det i meldingen.

Fiskarlaget Nord trekker også frem at situasjonen knyttet til MSC sertifisering for torsk etter april er uavklart.

– Dette skaper ytterlig usikkerhet omkring prisbildet samt det bidrar til usikkerhet rundt det å skyve på fangstandeler til andre halvår, heter det.

Fiskarlaget Nord mener derfor det er nødvendig å bidra til styrket forutsigbarhet omkring fiskerens situasjon. og ber bes om at følgende tiltak utredes og forberedes:

  • At det åpnes for å innvilge dagpenger fra Garantikassen fra første virkedag fisker blir ledig når dette skyldes driftsstans som følge av at fiskemottakene ikke skulle ta imot leveranser grunnet markedssituasjonen, koronapandemien etc.
  • At garantilottordningen justeres for å styrke fiskers rettighetsbilde tilsvarende.
  • At det prioriteres å få en avklaring så snart som mulig på hva næringen kan forholde seg til med hensyn til MSC-sertifisering på torsk etter april