Framkome og tryggleik til sjøs er viktig. Med budsjettforslaget vil regjeringa ha halvert etterslepet på vedlikehald på navigasjonsinnretningar frå meir enn 1,4 milliardar kroner i 2014 til under 700 millionar kroner, som er forventa nivå i 2020.

Vidare vil regjeringa bruke 50 millionar kroner til incentivordninga for oppstart av nye tilbod for godsfrakt på sjø.

Slik er ordlyden frå Samferdselsdepartementet i statsbudsjettet som finansiminister Siv Jensen presenterte i dag.

Videre heiter det om samferdsel:

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

Det seier samferdselsminister Jon Georg Dale i samband med at regjeringa i dag legg fram forslag til statsbudsjettet for 2020.

Meir vedlikehald og bygging av nye vegar

– For at folk skal kunne bu og arbeide i heile landet, er vi avhengige av gode vegar. Difor har denne regjeringa auka satsinga på vedlikehald av eksisterande vegar og investeringa i nye. For sjette året på rad legg vi fram eit budsjett som vil gi redusert vedlikehaldsetterslep på riksvegnettet, etter fleire tiår med auka etterslep. Med budsjettforslaget for neste år er satsinga på veg på 38 milliardar kroner. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013, seier samferdselsministeren.

Vegane våre skal òg vere trygge mot ras. Til sikring mot ras på riks- og fylkesvegane foreslår regjeringa difor å løyve nesten to milliardar kroner. Dette vil bidra til betre og tryggare vegar for næringslivet og innbyggjarane.

Standarden på fylkesvegane skal bli betre. I statsbudsjettet for 2020 blir det prioritert 100 millionar kroner til ei ny tilskotsordning til fylkesvegar som er viktige for næringstransport. I tillegg fordeler regjeringa 1,5 milliardar kroner av tildelinga til fylka til opprusting og fornying av fylkesvegane.

Satsinga på jernbanen blir trappa opp

– Vi held fram med å løfte norsk jernbane til eit moderne og godt fungerande transportsystem, som kan frakte mange menneske til jobb kvar dag på ein miljøvenleg måte. I statsbudsjettet for 2020 vi foreslår vi å løyve 26,8 milliardar kroner til jernbanen. Det er ein auke på heile 88 prosent sidan 2013, seier Dale.

Dei føreslåtte løyvingane vil mellom anna gå til ni nye togsett, anleggsstart for eit nytt stort prosjekt på Dovrebanen, elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, auka aktivitet i fleire av dei pågåande prosjekta, samt eit betre togtilbod. Det vil mellom anna bli betre nettdekning, fleire sovevogner og fleire togavgangar.

Teknologi er viktig for transport og miljø

– I løpet av dei siste åra har utslepp frå transportsektoren blitt redusert. Denne utviklinga skal fortsette. Difor legg vi til rette for meir bruk av miljøvenlig teknologi, alternative drivstoff og at folk kan velje meir miljøvenlege transportmiddel, seier samferdselsministeren.

Teknologi er òg viktig for sjøfarten. Det vil mellom anna òg styrke Noreg som sjøfartsnasjon og bidra til maritim næringsutvikling.

Auka satsing på luftfartstryggleik

Regjeringa foreslår å styrkje Luftfartstilsynet i 2020 med ytterlegare 15 millionar kroner. Desse midla vil i hovudsak gå til Luftfartstilsynets arbeid med sikker bruk og samfunnstenleg utvikling av dronar.

– Vi skal ha ein trygg, framtidsretta og effektiv luftfart i Norge. Luftfartstilsynet blir sett i enda betre stand til å løyse framtidas oppgåver. I statsbudsjettet for 2020 styrkjer regjeringa Luftfartstilsynet innan områda ubemanna luftfart, altså dronar, og tryggleik, seier Dale.

Troms og Finnmark:

Kyst:

Farleder og fiskerihavner

Innseiling Leirpollen, Tana kommune

25,8 millioner kroner settes av til å forbedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i 2021.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene

Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Kystruten Bergen-Kirkenes

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes. Dette for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Gjeldende avtale med Hurtigruten AS gjelder for perioden 2012–2019, med opsjon til å forlenge avtalen med ett år. Staten vil løse ut denne. Det foreslås å bevilge 856,1 millioner kroner til drift av kystruten i opsjonsåret 2020. Fra 1. januar 2021 er Hurtigruten AS og Havila Holding AS tildelt avtaler om å levere kystrutetjenestene.

Luftfart

Kjøp av innenlandske flyruter

I budsjettforslaget er det foreslått bevilget 718,1 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Finnmark og Troms for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:

Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta
-Hasvik – Tromsø og Hasvik – Hammerfest
-Lakselv – Tromsø
-Sørkjosen – Tromsø

Jernbane

Konseptvalgutredning for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge

Regjeringen setter i tråd med regjeringens bompengeavtale av 10 millioner kroner til gjennomføring av en helhetlig Konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer Nord-Norge-banen.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Troms og Finnmark vil bli prioritert i 2020. Dette inkluderer både nye prosjekt og videreføring av prosjekt som gjelder sikring mot kvikkleireskred. Det vil også settes i gang sikringsprosjekt mot snøskred.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Jettan, Indre Nordnes og Gamanjunni i Troms og Finnmark. Formålet er å kunne varsle beredskaps­myndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Redning og beredskap

Regjeringen foreslår at det opprettes en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge er ikke like god som ellers i landet, og regjeringen ønsker derfor å styrke denne. Innbyggerne i nord fortjener en like god redningstjeneste som innbyggerne i resten av landet har. Det tas sikte på at en ny base settes i drift i Tromsø i løpet av 2022. Justis- og beredskapsdepartementet vil i den forbindelse igangsette en anbudskonkurranse.

Regjeringen foreslår å bevilge 61 millioner kroner i 2020 for å sikre at helikopterberedskapen i Nord-Norge ivaretas. Når Forsvarets bistand til politiet i form av helikopterstøtte ikke videreføres, foreslås det å iverksette en midlertidig ordning gjennom innleie av sivil helikopterkapasitet.

Ny redningshelikopterbase som er foreslått opprettet i Tromsø, foreslås også tilrettelagt slik at den dekker politiets spesielle behov og at dette inkluderer dagens beredskap på en time.

Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til å etablere HF-dekning i nordlige havområder opp til Nordpolen for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i området. Dekningen skal etter planen etableres ved en base i Hammerfest og en på Svalbard. Hovedredningssentralene og kystradio-stasjonene vil når dekningen er etablert kunne ha tovegs-talekommunikasjon med nødstedte og redningsressurser i området, noe som er avgjørende for en effektiv redningsinnsats.

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner. Bevilgningene som finansieres av fiskeri¬forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 130 sjøfolk i Finnmark og om lag 730 sjøfolk i Troms omfattet av tilskuddsordningen.

Nordland

Kyst

Farleder og fiskerihavner

Regjeringen setter av 78 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Kystverket fordeler midlene. I Nordland gjennomføres farledsprosjektet innseiling Bodø (Bodø kommune) – videreføres i 2020.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene

Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Kystruten Bergen-Kirkenes

Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes. Dette for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Gjeldende avtale med Hurtigruten AS gjelder for perioden 2012–2019, med opsjon til å forlenge avtalen med ett år. Staten vil løse ut denne. Det bevilges 856,1 millioner kroner til drift av kystruten i opsjonsåret 2020. Fra 1. januar 2021 er Hurtigruten AS og Havila Holding AS tildelt avtaler om å levere kystrutetjenestene.

Jernbane

Nordlandsbanen: ERTMS

I 2020 vil det på Nordlandsbanen gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband,o.l. Regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.

Programområde «Mer gods på bane», Bodø kommune

Planlegging av sporarbeider på Bodø stasjon på Nordlandsbanen prioriteres. Dette er en del av de 448 millioner kronene regjeringen totalt setter av til tiltak rettet mot å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen.

Nordlandsbanen: Ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler

Regjeringen setter av totalt 50 millioner kroner til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler, for å gjøre nattogene på blant annet Nordlandsbanen mer attraktive for pendlere og forretningsreisende.

Konseptvalgutredning for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge

Regjeringen setter i tråd med regjeringspartienes bompengeavtale av 10 millioner kroner til gjennomføring av en helhetlig Konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer Nord-Norge-banen.

Andøya Space Centre

Regjeringen foreslår å bevilge 72,6 mill. kroner til egenkaptial for Space Norway AS i 2020 for å realisere et prosjekt basert på to satellitter som skal gi bredbåndsdekning i hele Arktis.

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 990 sjøfolk i Nordland omfattet av tilskuddsordningen.

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner. Bevilgningene som finansieres av fiskeri-forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.


Trøndelag:

Kyst

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene

Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene når ansvaret er overført.

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner. Bevilgningene som finansieres av fiskeri-forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 1060 sjøfolk i Trøndelag omfattet av tilskuddsordningen.


Møre og Romsdal:

Kyst

Farleder og fiskerihavner

Regjeringen setter av 78 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter. Kystverket fordeler midlene. I Møre og Romsdal gjennomføres følgende farledsprosjekt:

innseiling Ålesund (Ålesund kommune) – startet i 2019, ferdigstilles i 2020

gjennomseiling Hjertøysundet (Molde kommune) – startet i 2019, ferdigstilles i 2020.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene

Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene når avtale om overføring til fylkene har funnet sted.

Stad skipstunnel

I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert og er nå til gjennomgang i departementet.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging.

Om lag 260 millioner kroner av dette foreslås til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at også sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2020. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av både flom- og skredsikringsprosjekt.

Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskaps­myndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Marin forskning

Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til marin forskning i statsbudsjettet for 2020. Det foreslås å sette av 10 millioner kroner til å bygge opp et overvåkingssystem i kystsonen, som blant annet skal kunne varsle algeoppblomstring. Den øremerkede bevilgningen til MAREANO-programmet på Havforskningsinstituttets budsjett foreslås redusert med 12 millioner kroner, og tilskuddet til Nofima foreslås redusert med 2,3 millioner kroner. Bevilgningene som finansieres av fiskeri¬forskningsavgiften foreslås økt med 31 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2019.

Marin søppel

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å øke innsatsen mot marin forsøpling. Bevilgningen skal bla gå til oppfølging av en samarbeidsavtale med næringen, "plastavtalen", som skal sikre at mer søppel kan samles inn og leveres vederlagsfritt i flere havner enn i dag. Deler av bevilgningen skal videre gå til tilskudd til "fishing for litter", samt styrking av Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskningstokter og destruksjon av eierløst avfall.

Maritim næring

Regjeringen viderefører tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2018 var om lag 2 450 sjøfolk i Møre og Romsdal omfattet av tilskuddsordningen.

Vestland:

Kyst

U-864, Fedje kommune

Kystverket har innhentet en ekstern vurdering av om det har kommet ny informasjon eller ny teknologi som endrer vurderingen mellom de to alternativene tildekking eller heving av last med etterfølgende tildekking. Kystverket har frist til 1. november med å vurdere oppfølgingspunkter som rapporten peker på. Målet med miljøtiltaket for U-864 er å hindre fremtidig kvikksølvforurensning fra last og allerede forurensede sedimenter. Samtidig må selve gjennomføringen av tiltaket medføre minst mulig risiko for ytterligere forurensing i området rundt vraket.

Sjøtrafikksentraltjenesten

Regjeringen har satt av midler til utvidelse av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Vestlandet. Resultatet er sammenhengende trafikkovervåking fra Fedje til Kristiansund. Oppstart av radar og utprøving av overvåking kan skje høsten 2020.

Stad skipstunnel

I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at ventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr og at netto nytte er beregnet til -3,1 mrd. kr. Kystverket fikk i 2018 i oppdrag å gå gjennom prosjektet for å få redusert kostnadene ned mot investeringsrammen som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2018–2029. Rapporten er levert og er nå til gjennomgang i departementet.

Overføring av fiskerihavneforvaltningen til fylkene

Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for fiskerihavnene til fylkene. Statlige midler for å ivareta dette ansvaret blir fordelt mellom fylkene. 23,6 millioner kroner er fordelt til Vestland.