Tildeling av avgrenset raudåtetråltillatelse fordeler seg slik:

Tildeling i kategori 1:

  • Algen AS for «Ole Elvan»
  • KBH Shellfish Solutions AS for ombygging av et fartøy
  • Prima Blue AS for et nybygg

Tildeling i kategori 2:

  • Asbjørn Selsbane AS for «Asbjørn Selsbane» T-42-T
  • Arnøytind AS for «Arnøytind» T-8-S
  • Selvåg Senior AS for «Selvåg Senior» N-24-ME
  • Norli AS for «Quo Vadis» R-50-K
  • Espen Nilsen AS for «Edna Synnøyve» ST-18-F»

Tidligere i år ble det lyst ut raudåtetrål-tillatelser. 15. august var fristen for å sende inn søknad for tråling av raudåte, og nå har Fiskeridirektoratet offentliggjort listen over åtte tildelte tillatelser

35 søknader

Direktoratet mottok i utgangspunktet totalt 35 søknader - fem har søkte i kategori 1, de resterende 30 søkte i kategori 2. Tillatelser i kategori 1 er forbeholdt aktører som blir gitt unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven - altså industrien. Kategori 2 er forbeholdt aktive fiskere.

Carl Aamodt, fisker fra Søgne. Foto: KJERSTI KVILE

Reder Carl Aamodt fra Søgne hadde søkt om to raudåtetrål-tillatelser i kategori 2 med to nybygg.

- Vi har drevet med denne høstinga før, og vi synes det var et spennende og givende fiskeri, sa Aadmot til Fiskeribladet i august. Han ble imidlertid ikke av de åtte utvalgte.

Åpnet opp i fjor

Avgrenset raudåtetrål-tillatelse både i kategori 1 og 2 gir adgang til å høste raudåte med flytetrål i området nord for 62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekvote vest for 24°Ø. Det var i fjor det ble klart at regjeringen åpner opp for et omfattende raudåtefiske på kysten. Totalkvoten er satt til 254.000 tonn.

Skeptiske fiskere

Fiskerne har lenge vært meget kritisk til det svært kystnære trålfisket etter raudåte på blant annet på kysten av Nordland.

«Dette med bakgrunn i to ulike forhold: Det ene er at raudåte er mat for yngel av fisk i sine første leveuker og en bør ikke drive fiske på en slik nøkkelart av frykt for at det kan desimere bestanden og dermed mattilgangen for fiskeyngel. Dernest har store bifangster av fiskeegg og fiskelarver vært svært utfordrende i forhold til raudåtetrålingen.», skrev Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag i et debattinlegg på vår nettside i november.