Skal fisk trives i lukkede anlegg og holde seg frisk, må vannkvaliteten i merdene være stabil og god og vannhastigheten må være tilpasset fiskens størrelse. Nå har forskere regnet seg frem og målt hva som skal til for at vannet i lukkede merder holder seg rent.

Overvåker CO2

Gjennom innovasjonsprosjektet Kompakt, som ledes av Veterinærinstituttet, har forskere sett på hvordan de kan overvåke og styre vannet i lukkede oppdrettsanlegg slik at vannkvalitet og vannhastighet blir god nok for fisken. Det melder forskning.no.

Fisken trenger vann med nok oksygen og ikke for mye CO2. Derfor er det viktig å overvåke denne gassen i lukkede oppdrettsanlegg.

Forskerne har funnet at målinger av vannkvaliteten bør gjøres så nært sentrum av merden som mulig, fordi det er der konsentrasjonen av CO2 blir størst. I tillegg til å måle CO2, er både pH og mengden ammonium-forbindelser (kalt TAN) i vannet også gode mål på vannkvaliteten.

Flere målinger

Men å gjøre disse målingene midt i merden er ikke nok får å sikre en god overvåkning.

– Det kan også være mindre variasjoner i innholdet av for eksempel CO2, pH og TAN på ulike dybder og til ulike tider av døgnet. Det må tas med i beregningene når man tolker resultatene av vannprøvene, sier Arve Nilsen, veterinær og doktorgradsstudent ved Veterinærinstituttet.

Forskerne kan nå beregne hvor mye fisk som kan være i merdene, for at vannkvaliteten og miljøet i merden holder seg på et godt nivå. 

– Ved å beregne fiskens metabolisme, det vil si hvor mye avfallsstoffer som produseres ved ulike temperaturer og fiskestørrelser, regne på vanngjennomstrømming og hvordan det påvirker vannkjemien, kan vi nå beregne hvor mye fisk som kan være i merdene før det går ut over vannkvaliteten og miljøet til fisken, sier Nilsen til nettstedet.

Innovasjonsprosjektet Kompakt

  • Kompakt er et innovasjonsprosjekt for næringslivet med Veterinærinstituttet som prosjektleder. 
  • Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2017 til 2020, er finansiert av Norges Forskningsråd, og drives av teknologi- og oppdrettsfirmaet AkvaFuture AS.
  • En hovedmålsetting med prosjektet er å kartlegge sammenhengene mellom vannforbruk, vannkvalitet og fiskevelferd.


    Kilde: Forskning.no

Gode sikkerhetsmarginer

Forskerne beregner dette på flere måter; som hvor mye fisk som kan være i merden, hvor mye vann som må strømme gjennom merden og hvor mye fôr det er mulig å bruke per dag i forhold til fiskemengde og vannmengde.

For fisken er det summen av alle miljøforhold som teller, og derfor er det viktig å ha gode sikkerhetsmarginer for å unngå å komme i situasjoner der fiskens helse og velferd kommer i fare, viser Nilsen til.

For mye fisk kan føre til blanding av vannet som går inn og ut av anlegget.

Gjennom KOMPAKT-prosjektet har forskerne også vist at det ved stort antall fisk på ett sted kan oppstå situasjoner der vann fra avløpene i anlegget blandes inn i innløpsvannet. Derfor er plasseringen av anlegg og utforming av merder, avløp og vanninntak viktig for å sikre god vannkvalitet.