nettsiden til Sjømat Norge er det listet opp generelle råd til bedrifter og svar på arbeidsrettslige spørsmål som Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har samlet, som også gjelder Sjømat Norges medlemsmasse.

NHO og Sjømat Norges klare oppfordring er at norske bedrifter følger helsemyndighetenes råd til enhver tid.

Tilpassede tiltak

– Regjeringen er tydelig på at de vil fortsette å fremme tilpassede tiltak i tiden fremover. Videre er de tydelige på at vi må ha en ensartet praksis når det gjelder forebygging av smitte og legge til grunn myndighetenes til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger, kommenterer Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, i en uttalelse på bransjeorganisasjonens nettside.

Her er noen av tiltakene som berører industrien:


Hvilke retningslinjer gjelder i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner?

Sjøfartsdirektoratet skriver at det er viktig at skip seiler for å kunne sørge for eksport og import av nødvendige varer og medisiner. En viktig brikke i arbeidet med at skip skal seile, er at det legges til rette for å kunne gjennomføre mannskapsskifter på skip så langt det kan forenes med smitteverntiltakene.

Sjøfartsdirektoratet har etter samråd med flere instanser etablert retningslinjer for å sikre mannskapsskifter og dermed også sikre transport av varer og medisiner. Du kan lese utfyllende på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider, les mer her.

Får selskapene utsettelse for innbetaling av arbeidsgiveravgift?

NHO melder at arbeidsavgift skal betales mandag 16. mars og at det ikke ligger inne i forslagene fra fredag.

Derimot har Regjeringen varslet at innbetaling av arbeidsgiveravgift til forfall 15. mai er utsatt.

Hva gjør man dersom nøkkelpersonell blir innkalt til tjeneste i Heimvernet (HV)?

Det skal tas hensyn til at bedriftene driver i en samfunnskritisk næring. Sjømatnæringen er samfunnskritisk næring og våre medlemmer kan henvise til melding lagt ut på forsvarets sider. Samtidig viktig at man viser varsomhet hvis innkalte også har en nøkkelfunksjon i HV. Sjefen for Heimevernet har skrevet følgende:

«Ved en eventuell innkalling fra Heimvernet er det viktig at vi ikke kaller ut personell som innehar en annen definert samfunnskritisk rolle. Distriktet dere tilhører har ansvaret for denne kartleggingen og koordineringen, men skjer det feil ønsker vi raskt å rette opp i dette.

Regjeringen har besluttet å stenge flyplasser og havner fra mandag 16. mars kl. 0800. Hvordan berører det sjømateksporten?

Situasjonen vil gjelde det samme som ved stengte grenser i Danmark. Statsminister Erna Solberg uttalte på pressekonferansen at eksport og import på samfunnskritiske områder skal sikres. Matforsyning er definert under samfunnskritisk.

Danmark har stengt grensen. Hvordan berører det sjømateksporten til Danmark og godstransport videre til andre land?

Godstransport via Danmark anses kritisk for sjømatnæringen. Den danske Regjeringen har erklært at de åpner fast tracks for gods for å sikre at gods fraktes hurtig inn og ut av landet.

Les mer her.

Faller verdikjede villfisk og havbruk inn under definisjonen av funksjoner som er kritiske for samfunnet?

Svaret på spørsmålet om verdikjedene villfisk og havbruk faller inn under definisjonen av funksjoner som er kritiske for samfunnet, er ja. Det skal være eller blir sendt et budskap fra NHO sentralt ut i organisasjonen om å benytte muligheten til barnehage- og skoleplass med klokskap, slik at vi ikke belaster samfunnet mer enn nødvendig.

Det er trolig ikke nødvendig at alle i slike virksomheter er på jobb, men det må den enkelte virksomhet vurdere.

Hvilken hjemmel vises det til for at personell innen verdikjede villfisk og havbruk faller inn under definisjonen av funksjoner som er kritiske for samfunnet?

Helsedirektoratet har tatt beslutning på hvilke funksjoner som faller inn under samfunnskritiske. Forsyningssikkerhet er et av de 15 definerte områdene.

Direktorat for Sikkerhet og Beredskap (DSB) presiserer dette nærmere. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har koordineringsansvaret for forsyningsberedskapen for matvarer. NFD har også sektoransvar for beredskapen innen fiskeri, havbruk, matvareindustri og omsetning av dagligvarer.

Når det gjelder matforsyning er denne kapabiliteten knyttet til produksjon, import, distribusjon og omsetning av matvarer. Tilnærmet normal ytelse i alle deler av verdikjeden må søkes opprettholdt også ved store påkjenninger.

Hva med karantenereglene, er sjømatnæringen fritatt der?

Sjømatnæringen er ikke fritatt fra karanterereglene, men vogntog/trailersjåfører som kommer fra utlandet for å hente sjømat er fritatt for dette.

Hvilke funksjoner i verdikjeden anses som kritiske og har krav på barnepass?

Etter brev fra Nærings- og Fiskeridepartementet 14. mars (vedlagt) presiseres det at med verdikjedene menes blant annet sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte.

Listen er ikke uttømmende. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for.

Barn av kritisk personell i disse verdikjedene skal dermed gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt. Det orienteres samtidig at barn av samfunnskritiske ikke har rett til barnepass hvis den ene er på hjemmekontor.

Landets kommuner har blitt orientert om dette i brev fra Helsedirektoratet.

Har Sjømat Norge bedt om tiltak på vegne av vår næring?

Sjømat Norge har tidlig vært i kontakt med både politisk ledelse og embetsverket. Vi har bedt de se på tiltak som ble iverksatt i forbindelse med tidligere kriser. Konkret at det kan bli behov for forøkt MTB, fleksibilitet i forhold til lusetelling, og andre krav som krever håndtering. Vi har også jobbet tett på Fiskeridirektoratet og på villfisksiden har vi en fortløpende dialog med Salgslagene.

Hva er Sjømat Norge sin vurdering av muligheten for å få økt MTB på lokalitets- og konsesjonsnivå?

Vår vurdering har vært og er at vi trenger vedtak som gjør at myndighetene kan iverksette slike tiltak når behovet er der. Med nedstenging av barnehager, skoler med mer må vi forvente at vi raskere er der at vi kan få utfordring med å holde MTB på selskaps og lokalitetsnivå .

I tillegg til behov for økt MTB ser vi at det kan bli utfordrende å gjennomføre lusetellinger, håndtering etc. Vi har oppfordret myndighetene til å iverksette tilsvarende fleksibilitet som det Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og andre gjorde under algeoppblomstringen i vår.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å samarbeide og også tenke på tvers av selskap slik selskapene gjorde også under algeoppblomstringen i fjor vår.

Er det mulig å iverksette tiltak for å svekke tilveksten?

Tidligere har det blitt gjennomført redusert fôring, fôrkvoter med mer. Ved behov kan dette også bli aktuelt. Vi vurderer det konkurranserettslige rundt bruk av slike tiltak før vi avholder møte med myndighetene.

Hvilke tiltak har Sjømat Norge og Salgslagene blitt enige om med tanke på reguleringer av fisket?

Sjømat Norge og salgslagene har oppfordret fiskere til å sikre at de har avtak før de drar ut på fiske. Det er også drøftinger med salgslagene om å innføre reguleringer. Spesielt i ferskmarkedet har vi sett utfordringer. Vi holder løpende kontakt med salgslagene.

Hvilke tiltak kan gjennomføres for å sikre økt innfrysingskapasitet i Norge?

Pelagiske anlegg kan åpnes for innfrysing.

Gjelder kravet om 14-dagers karantene også for godstransport fra utlandet?

Godstransport er unntatt kravet om 14 dagers karantene for de som kommer fra utlandet. Men det må tas særlig hensyn til varsomhet i kontakten med disse. Se mer her. (Lenke til NHO transport og logistikk)

Hva er vår anbefaling om hjemmekontor?

I tråd med myndighetenes anbefalinger, mener vi at de som kan ha hjemmekontor, bør ha hjemmekontor. Dette for å begrense smitte ved at færrest mulig oppholder seg på samme sted samtidig.

Hvilke tiltak har Sjømat Norge innført ovenfor egne ansatte?

Ansatte jobber i den grad det er mulig fra hjemmekontor. Sjømat Norge avlyser alle møter og konferanser som ikke anses nødvendig. Vi forsøker å gjennomføre flest mulig møter på telefon eller via web. Vi begrenser de ansattes reising til et minimum og har særlig bedt de ansatte om å søke å unngå direkte kontakt med dere som er i bedriftene , for å unngå at vi bidrar til å øke smitterisikoen og dermed påføre driften i selskapene problem. Vi har innført hjemmekontor som hovedregel.