Fartøyene skal nå kommunisere med Havforskningen gjennom ERS-systemet, og det kommer samtidig pålegg til både fartøyer og landanlegg om å formidle fangstprøver til havforskerne. Det går frem av en ny J-melding fra Fiskeridirektoratet publisert i dag, tirsdag.

Stammer fra fangstprøvelotteriet

J-meldingen er en utvidelse og formalisering av det såkalte fangstprøvelotteriet som har vært forsøkt på frivillig basis i pelagisk flåte en tid. Dette er et pøvetakingssystem som frem til nå tilfeldig har valgt ut både fangster og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Og til nå har det vært en frivillig ordning - men nå blir altså ordningen pålagt den pelagiske flåten over 15 meter.

HI bærer kostnadene

I j-melding nr.1 for 2021 heter det blant annet:

«Fiske- og fangstfartøy som omfattes av kapittelet, plikter å rette seg etter det Havforskningsinstituttet til enhver tid bestemmer når det gjelder ulike typer utstyr som fartøyet skal ha med om bord under fiskeoperasjoner. Havforskningsinstituttet bærer kostnadene ved det aktuelle utstyret, og eventuelle kostnader ved ombygging, dersom Havforskningsinstituttet krever dette».

Artene det skal sendes inn prøver på er:

  • Sild
  • Kolmule
  • Makrell
  • Brisling
  • Øyepål
  • Hestmakrell
  • Lodde
  • Strømsild/Vassild
  • Tobis og annen sil

15 kilo

I J-meldingen opplyses det at fartøy som fisker på disse artene, uavhengig av hvor de befinner seg, skal sette til side en prøve på om lag 15 kilo fra fiskeoperasjonen. Videre heter det at:

«Dersom fartøyet mottar returmelding på HIF-melding om at det skal tas prøve, skal prøven straks pakkes i emballasje fra Havforskningsinstituttet, og fryses inn. Dersom fartøyet ikke har mulighet til å fryse inn prøven, skal denne oppbevares på slik måte som Havforskningsinstituttet bestemmer i det enkelte tilfellet. Prøver som er tatt, skal leveres til det norske mottaksanlegget som fartøyet lander ved, dersom det ikke avtales annet mellom fartøyet og Havforskningsinstituttet.»

- Effektiv regulering

I J-meldingen vises det til at «formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst».

Hele forskriften finner du HER.