Fra 1. januar til og med 30. april er det fra i år påbud med akustiske pingere i garnfisket i Vestfjorden. Hensikten er å redusere bifangst av sjøpattedyr, og da spesielt nise.

Bjørn Jensen, styremedlem i Norges Kystfiskarlag, sier at laget så langt har mottatt noen meldinger fra medlemmer om at pingere blir ødelagt etter kort tids bruk, og er derfor opptatt av at man får samlet inn mest mulig informasjon fra fiskere om hvordan pingerne fungerer i bruk gjennom vintersesongen.

Vi ber derfor om at medlemmer rapporterer inn sine erfaringer på våre nettsider.

I høringsrunden rundt spørsmålet om påbud av pingere stilte Kystfiskarlaget blant annet spørsmål om hvor godt utprøvd pingerne var på bunnsatte garn, og påpekte risikoen for at pingerne kan ødelegges under haling. Vi stilte også spørsmålstegn rundt de faktiske kostnadene.

Derfor foreslo vi at det i første omgang ble innført som en prøveordning, hvor både fartøy som bruker konvensjonelle spill/islandsskive og haleapparat/garndrager ble nærmere utprøvd.

På denne måten kunne man fått mer kunnskap om hvordan ulike pingere tåler bruk gjennom en sesong, og man ville også få tid til å innhente mer nøyaktige data på hvor mye nise som fås som bifangst. Det er ingen tvil om at dette hadde vært en bedre framgangsmåte enn å gjøre garnfiskere i Lofoten til prøvekaniner.

Ettersom Kystfiskarlaget ikke fikk gehør for sitt syn hos myndighetene ønsker vi på egen hånd å få samlet inn mest mulig erfaring fra fiskerhold, som forhåpentligvis kan brukes i et evalueringsarbeid av pingerpåbudet, avslutter Jensen.