I fjor ble fiskeflåtens refusjonsordning for innbetalt CO2-avgift avviklet. Og for å lette omstillingen ble ordningen erstattet av en kompensasjonsordning. Den skal imidlertid trappes ned over tid og stanse i 2025.

Dette har skapt stor usikkerhet hos fiskere, og noen redere har fryktet at mange vil utnytte en uklar ordning.

Og i starten av året varslet regjeringen i sin klimaplan en kraftig økning i CO2-avgiften.

– Alternative løsninger

Nå vil Arbeiderpartiet videreføre kompensasjonsordningen på ubestemt tid.

– Fiskerinæringa er ei særlig utsatt næring når CO2-avgiften skal økes. Ennå finnes det ikke gode nok utslippsfrie alternativer til dagens drivstoff, sier fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth i en pressemelding fra partiet.

Hun mener en kraftig økning i CO2-avgiften uten kompensasjon kan føre til at Norge verken når klimamålene eller fiskeripolitiske målsettinger.

Ordningen skal videreføres til man har «tilfredsstillende alternative løsninger eller forpliktende avtaler».

Kvotemelding 2.0

Samtidig trekker Myrseth frem kvotemeldingen, som hun mener ikke tok opp sammenhengen mellom fiskeri- og klimapolitikk.

- Arbeiderpartiet ønsker en bedre dialog med næringa, og vi vil ha ei Kvotemelding 2.0 for å gå gjennom rammebetingelsene for norsk fiskerinæring, sier hun i meldingen.

Myrseth skriver at bærekraftig omstilling handler om hvordan flåten skal se ut, fartøyutforming, fangstmønster og hvilket drivstoff som kan brukes.

- Spesielt i den minste kystflåten ser vi at båtene ikke er tilpasset store batterier, og derfor henger dette tett sammen med inndelingen av flåtegruppene.

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt. Foto: Torhild Måkestad Martinussen

God mottakelse fra Fiskebåt

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt er positive til Arbeiderpartiets vedtak.

– De har forstått at regjeringens forslag vil ramme fiskeriene og aktiviteten langs kysten hardt, skriver Audun Maråk i en pressemelding.

Fiskebåt mener at regjeringens forslag om nedtrapping vil føre til redusert fangst, redusert fornying og en kraftig reduksjon i oppdrag for verfts og utstyrsindustrien. Dette vil igjen gjøre fiskeriet mindre miljøvennlig, står det i pressemeldingen.

– Fornying av fiskeflåten er det viktigste tiltaket for å nå miljømålene. Da må lønnsomheten beholdes. Fiskebåt er beredt i å gå i dialog med myndighetene om hvordan vi skal nå felles miljømål, og vil vise til at vi har utarbeidet et veikart på hvordan reduserte miljøutslipp i fiskeflåten kan oppnås, sier Audun Maråk i meldingen.

- Har skjønt næringens utfordringer

Utspillet fra Ap blir også tatt godt imot hos Norges Fiskarlag:

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

- Arbeiderpartiet har skjønt næringens utfordring når de signaliserer tilpasninger i stedet for ensidig økning av CO2-avgiften slik regjeringen vil, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen, i en uttalelse.

Lederen i Fiskarlaget påpeker at organisasjon har akseptert en CO2-avgift.

«Så skal det umiddelbart legges til at vi i et utvalgsarbeid var krystallklare på at kompensasjonsordningen for næringen samtidig måtte opprettholdes inntil fiskeflåten får alternative energibærere på plass», skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

CO2-kompensasjon
  • Da EU innførte sitt kvotesystem i 2005 ga det økte strømpriser i Norge og i Europa. Dette innebar en konkurransefordel for kraftkrevende industri utenfor Europa, som ikke hadde like strenge klimakrav og høye energipriser.
  • For å motvirke at kraftkrevende industri flytter ut av Europa til land med mindre restriktiv klimapolitikk (karbonlekkasje), har EU gitt adgang for å kompensere for økte kraftpriser (CO2-kompensasjon).
  • Retningslinjene for CO2-kompensasjon utløp i 2020.
  • For fiskeflåten betyr det at en ordning de hadde med kompensasjon for fartøy som fisket i nære farvann forsvinner. De fikk hele grunnavgiften refundert etter søknad til Garantikassen for fiskere (GFF)
  • Fiskeflåten bruker cirka 210 mill. i liter drivstoff til fiske i nære farvann og cirka 330 mill. liter totalt