Fiskeribladet har tidligere skrevet om hvitfisksatsingen til franske Primex International på Myre i Vesterålen, som bare to år etter oppstart er i store økonomiske problemer.

Det har de siste månedene vært jobbet intensivt for å berge filetbedriften fra konkurs, og som et ledd i dette har styreleder Eirik Sørdahl bedt Nærings- og fiskeridepartementet om «krisehjelp» i form av laksekonsesjoner.

Sikre arbeidsplasser

Primex søkte i april om å få leie fire laksekonsesjoner over en tiårsperiode, til bedriften er i stand til å stå på egne ben økonomisk. En kombinasjon av foredling av hvitfisk og laks presenteres i søknaden som eneste farbare vei for lønnsomme og helårige industriarbeidsplasser på Myre på nåværende tidspunkt.

FOREDLING AV LAKS: Filetfabrikken til Primex i Myre havn i Vesterålen står i fare for å gå konkurs to år etter åpning. De har søkt om å få leie laksekonsesjoner for å kunne holde hjulene i gang også andre halvår, når det er mindre hvitfisk tilgjengelig. Fiskeriministeren avviste søknaden. Nå skal imidlertid Stortinget ta stilling til spørsmålet. Foto: Silje Helene Nilsen

Fikk nei

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen avviste imidlertid kjapt at det var «aktuell politikk å bruke laksetillatelser til å støtte opp om enkeltbedrifter». Han viste til akvakulturloven, og at den ikke åpner for utleie av laksekonsesjoner, kun i særlige tilfeller.

I etterkant har de tre Ap-representantene i næringskomiteen, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Åsunn Lyngedal, løftet saken til Stortinget. I juni fremmet de et såkalt representantforslag, som nå skal behandles i komiteen.

I forslaget ber de regjeringen utrede endringer i akvakulturloven, med sikte på å åpne for tidsbegrenset utleie av oppdrettstillatelser til egenproduksjon i fiskeindustrien. De ber regjeringen om å fremme en sak for Stortinget om dette.

UTLEIE: Aps fiskeripolitiske talsperson, Cecilie Myrseth (bildet), har sammen med to partikollegaer fremmet et representantforslag om utleie av oppdrettstillatelser til egenproduksjon i fiskeindustrien. Foto: Kjersti Sandvik

Egenproduksjon

I sin begrunnelse viser forslagsstillerne til lav lønnsomhet i deler av landindustrien, og utfordringer med store sesongsvingninger i råstofftilgangen. De nevner spesielt Primex og situasjonen på Myre.

– Bedriften peker på det at de står uten tilgang på råstoff i seks-sju måneder av året, som en hovedforklaring. De ønsker derfor å videreutvikle driften med en kombinasjon av rød og hvit fisk, for å bedre tilgangen på råstoff, og for å sikre helårig drift. Siden oppdrettstillatelser har en svært høy pris, har ikke bedriften mulighet til å kjøpe egne konsesjoner, skriver forslagsstillerne i sin begrunnelse.

Støtte fra Høyre

Høyres programkomité har nylig foreslått det samme i sitt førsteutkast til nytt stortingsprogram – nemlig en prøveordning med utleie av konsesjoner til foredlingsbedrifter.

Høyre-politiker Tom Christer Nilsen, som er saksordfører når Ap-politikernes representantforslag skal behandles i næringskomiteen, er derfor positiv.

– Dette må utredes først, men prinsipielt har vi en positiv holdning til forslaget. Dette er noe som kan gi en litt lavere inngangsbillett til å starte ny bearbeidingsvirksomhet i Norge, sier Nilsen.

Cecilie Myrseth (Ap) sier hun er glad for at programkomiteen til Høyre, hvor også fiskeriministeren sitter, har plukket opp noen gode ideer fra Arbeiderpartiet etter at saken ble avvist av statsråden i vår.

– Vi er nødt til å tenke nytt for å sikre helårige arbeidsplasser i industrien langs kysten. Primex har løftet problemstillingen, men dette vil kunne gjelde flere, sier Myrseth.

STØTTER FORSLAGET: Høyres fiskeripolitiske talsperson, Tom Christer Nilsen, er positiv til forslaget om utleie av laksekonsesjoner til fiskeindustrien. Foto: Nils Torsvik

Må utredes

Innretning og begrensninger sier forslaget lite om.

– Vi vil ha utredet hvordan vi kan gjøre dette best mulig. Et absolutt krav må være at dette blir tidsbegrenset og at det bidrar til økt produksjon og bearbeiding i industrien her hjemme, sier Myrseth.

Nilsen i Høyre mener en slik utleieordning må være åpen for alle som driver bearbeiding av fisk, men at det særlig kan være verdifullt for bedrifter i en etableringsfase, for å teste om det er liv laga for videre satsing.

– I første omgang tenker jeg at det er naturlig å se dette innenfor det vekstregimet som er skissert i trafikklyssystemet, sier Nilsen.

Laber interesse

Onsdag gikk startskuddet for næringskomiteens behandling av saken med en åpen høring. Kun næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene hadde meldt seg på.

– Det har vært laber interesse for høringen. Det er synd. Vi skulle gjerne fått flere perspektiver på bordet allerede i denne fasen. Men det er fullt mulig å komme med skriftlige høringsinnspill i etterkant, de blir vektlagt like mye, sier Nilsen, som håper at komiteen er klar med sin innstilling i løpet av høsten.

Myrseth sier til Fiskeribladet at hun har god tro på å få flertall for forslaget.

Direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson. Foto: Adrian Nielsen

Ber Stortinget støtte forslaget

Direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, var eneste deltager i onsdagens høring. Han ba Stortinget om å gi sin tilslutning til forslaget, mot at dette utredes nærmere.

– I et slikt arbeid har vi forventninger om at næringsorganisasjonene blir dratt med i arbeidet for å finne gode løsninger på hvordan en slik ordning kan innrettes. Her kan man blant annet sette av en viss mengde MTB som organiseres som foredlingskonsesjoner, og som må være tilgjengelig for bransjen med tanke på å skape helårlige arbeidsplasser, sier Eriksson til Fiskeribladet.

Samvirke mellom rød- og hvitfisknæring

I høringsnotatet fra organisasjonen vises det til svak lønnsomhet og sesongvariasjoner i hvitfisknæringa.

– Regjeringen har i sin tilnærming til dette spørsmålet uttalt at det er ikke aktuell politikk å bruke laksetillatelser til å støtte opp om enkeltbedrifter. Vi mener det er en feil tilnærming til denne problemstillingen. Vi er opptatt av at myndighetene har en plikt til å bidra til at ulike segment av næringsliv kan få rammevilkår som gjør de i stand til å både å skape arbeidsplasser og verdiskaping. En modell som bidrar til et større samvirke mellom hvitfisk og rødfisk sektoren der det blir leid ut konsesjoner for å bidra til helårlige arbeidsplasser i hvitfisksektoren mener vi regjeringen bør utrede, heter det i høringsnotatet.

Sjømatbedriftene skriver at de anser det som nødvendig at utleie av slike konsesjoner til hvifiskbedrifter må gjøres i samarbeid med eksisterende havbruksselskap. De mener en leieperiode bør være på minimum 10 år.