Andre fartøy skal nå under lupen etter «Fay-forliset», viser rapporten som Statens Havarikommisjon (SHT) har lagt frem.

Sjøfartsdirektoratet, designselskapet og verftet får listet opp klare krav.

Sjøfartsdirektoratet kritiseres for ikke å ha oppdaget at egnerommet på «Fay» ikke var «tatt ut av oppdriftsgivende volum ved fyllingsvinkel mindre enn 40 grader», som det heter i rapporten.

Avdekket ikke manglende stabilitet

I klartekst betyr det at Havarikommisjonen legger til grunn at både designselskapet i utarbeidelsen av stabilitetsberegningene, og Sjøfartsdirektoratet i godkjennelsen av beregningene, ikke gjorde jobben som ville ha avdekket manglende stabilitet som var medvirkende til at fartøyet forliste.

«Etter gjennomgang av fartøyets godkjente stabilitetsberegninger kan Havarikommisjonen ikke se at setteluka i egnerommet eller lukene for transport av fisk mellom dragerom og fabrikk ble regnet som fyllingspunkter», heter det i grunnlaget for avgjørelse.

Og videre:

«Dersom de godkjente stabilitetsberegningene hadde vært utført i henhold til forskrift om fiskefartøy på 15 m og derover, gjennom å definere setteluka og lukene for transport av fisk mellom dragerom og fabrikk som fyllingspunkter, ville dette vist at fartøyets stabilitet var betydelig dårligere enn det regelverket krever.»

Kravliste til direktoratet

Som en konsekvens av dette tilrår Statens havarikommisjon Sjøfartsdirektoratet å etablere sterkere barrierer for å bidra til at stabilitetsberegninger utføres i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å kartlegge andre fartøy med tilsvarende feil, samt påse at disse blir utbedret.

Men Statens Havarikommisjon lister opp flere krav til Sjøfartsdirektoratet, eller tilrådninger, som det heter på dette nivået:

  • Det er per i dag ingen krav som stilles til virksomheter som utfører stabilitetsberegninger, og Sjøfartsdirektoratet gjennomfører ikke detaljert kontroll av beregningene. Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å etablere sterkere barrierer for å bidra til at stabilitetsberegninger utføres i henhold til gjeldende forskriftskrav.
  • Løsningen for nødlukking av setteluka lokalt ved dødt skip ville tatt mer enn 15 sekunder og krevd verktøy for å stenge luka. Statens havarikommisjon tilrår at Sjøfartsdirektoratet kartlegger omfanget og kontrollerer eventuelle eksisterende fartøy med tilsvarende lokale nødlukkeløsninger som ikke oppfyller gjeldende forskriftskrav.

Direktoratet svarer på rapporten

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet kommenterer kritikken fra Statens Havarikommisjon i rapporten etter «Fay-ulykken» slik:

– Vi tar alltid tilbakemeldingene og tilrådningene fra SHT på største alvor. Dette følges opp gjennom interne arbeidsmøter, noe som i denne konkrete saken nå er i planlegging. De grundige undersøkelsene fra SHT bidrar i mange sammenhenger til å avdekke forhold som vi kanskje ellers ville hatt utfordring med å avdekker. Vi har et felles mål om økt sikkerhet og ser derfor ikke dette som kritikk men som viktige bidrag i dette arbeidet.

– Må gjennomgå rapporten

– Har dere en kommentar til at «direktoratet ikke har avdekket manglende stabilitet»?

– Nå har vi så vidt startet arbeidet med å gå gjennom funnene og tilrådningene i rapporten og ønsker ikke å kommentere enkeltpunkter før vi har hatt vår gjennomgang og gitt en grundig tilbakemelding til SHT.

– Hvordan vil direktoratet bidra til at det blir bedre barrierer som hindrer at slikt skjer igjen, slik rapporten peker på?

– Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av hendelser gjennom våre ukentlige ulykkesmøter. I tillegg kommer oppfølging av tilrådninger som SHT kommer med, som i denne saken, og når vi har fått jobbet oss gjennom rapporten vil vi kunne si mer konkret om enkeltfunn i rapporten.

– Selvsagt alvorlig

– Har direktoratet oversikt over hvor mange fartøy som kan ha samme svakhet som «Fay»?

– Som nevnt over, så må vi først gjennomgå rapporten og svare opp SHT med mulige tiltak på de enkelte funn/tilrådninger.

– Rapporten viser til gjeldende regler som ikke er etterfulgt. Hvor alvorlig er det for Sjøfartsdirektoratet?

– Nå er vi i gang med en gjennomgang av rapporten så svaret her må bli på et generelt nivå og ikke denne konkrete saken før vi har gått gjennom funnene. Sikkerhet er bakgrunn for at vi har et regelverk som regulerer ulike områder. Det at regler ikke blir etterfulgt er selvsagt alvorlig. Noen ser kanskje på regelverk som en begrensing, men som nevnt så er regelverket et viktig verktøy i det å gi sikkerhet for mannskap, fartøy og miljø.

Krav til designselskap og verft

Både selskapet som designet båten, Seacon, og verftet Stadyard som bygget «Fay», får listet opp krav etter ulykken.

Verftet Stadyard får kritikk for at nødlukkeløsning ikke oppfylte kravene i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og over. Statens havarikommisjon tilrår at verftet kartlegger tilsvarende egenproduserte nødlukkeløsninger, og i samarbeid med reder, korrigerer nødlukkeløsninger som ikke oppfyller regelverkskrav.

Statens havarikommisjon krever også at verftet Stadyard etablerer bedre rutiner for å sikre at fremtidige nødlukkesystem oppfyller gjeldende forskriftskrav.

Undersøkelsen har vist at frysedøren ikke oppfylte kravene om værtetthet i forskrift om fiskefartøy på 15 meter og over. Statens havarikommisjon tilrår Stadyard, i samarbeid med reder, å korrigere eventuelle eksisterende fartøy bygd av Stadyard, som har lignende dører som ikke oppfyller forskriftskravene.

Her er lukkeknappen (nederst midt på bildet) som kunne ha lukket alle ytre luker på "Fay" med å trykkes på og trolig unngått forliset, slik verftet Stadyard vurderer hendelsen. Foto: Stadyard

Mannskapets rolle drøftes ikke

Daglig leder Agnar Lyng i Stadyard sier de tar «rapporten til vitande» som det heter på nynorsk, men at de ikke deler Havarikommisjonens syn på alt som det konkluderes med i rapporten. Han mener vektlegging av byggtekniske forhold og stabilitet blir litt for enerådende i rapporten.

– Det mangler nok en dimensjon i rapporten som også drøfter mannskapets rolle, oppfølging av ansvar. Vi legger ikke skylda på mannskapet, men det er jo et faktum at det var en stoppknapp i rorhuset som kunne ha lukket alle ytre luker om den hadde vært brukt. Og at det var lensepumper som ikke gikk i tida som gikk fram til båten sank. I en hektisk situasjon som dette kan det også skje at menneskers gjør feil, noe vi synes rapporten ikke drøfter like mye som regler, sier Agnar Lyng.

Kenfish Holding svarer

Fiskeribladet har siden Stadyards daglige leder kom med sin syn på saken tirsdag i Fiskeribladet, forsøkt å få kontakt med fiskebåtrederiets reder, Ken Åge Grahn, for en kommentar til uttalelsene uten å lyktes. Onsdag ettermiddag sendte daglig leder i Kenfish Holding, Rolf Olav Dyrnes, ut en pressemelding gjengitt i Kyst og Fjord med kritikk av uttalelsene til Stadyard-lederen. Under tittelen «Det kunne de ha spart seg» skriver Kenfish Holding i pressemeldingen:

Rederiet registrerer at verftet har valgt å argumentere mot kommisjonens rapport i mediene, i stedet for å innrømme feil og mangler.

- Om verftet er sitert riktig, skal det ikke dele havarikommisjonens syn på hendelsesforløpet, og angivelig skal ikke rapporten drøfte mannskapets rolle. Etter rederiets syn kunne verftet ha spart seg slike uttalelser. Alle kan lese den offentlig tilgjengelige rapporten, og mannskap og rederi legger til grunn at det er havarikommisjonen som er best egnet til å foreta slike vurderinger, sier Rolf Olav Dyrnes i meldingen.

Ulik forståelse av setteluka

Designselskapet Seacon AS kritiseres for ikke å ha utført stabilitetsberegningene korrekt. Statens havarikommisjon tilrår Seacon å avdekke tilsvarende feil, og utbedre disse på eksisterende fartøy de har designet.

– Det er sterkt beklagelig at vi og Sjøfartsdirektoratet ikke hadde en felles forståelse om definisjon av setteluke. Vår erfaring fra et stort antall fiskefartøy er at Sjøfartsdirektoratet går grundig gjennom våre beregninger. Vi presiserer at fartøyet hadde all stabilitetsdokumentasjon godkjent ved levering. Vi vil også påpeke at setteluke med fyllingsvinkel var vist i alle kondisjoner for godkjenning, sier daglig leder Rune-Stien Nybakk i Seacon.

Han sier fartøyet ikke ville havarert ved bare fylling av rom innenfor setteluke, uten en videre fylling gjennom fartøyet.

– Redskapsvekter og tilhørende tyngdepunkt oppgitt fra rederi er vesentlig høyere enn det som er angitt i godkjent stabilitetsdokumentasjon. Det er også grunn til å anta at redskapsvekter trolig er enda høyere enn oppgitt av rederi, sier Nybakk, som peker på plassering av dregger seks meter høyere enn planlagt uten at Seacon og Sjøfartsdirektoratet ble informert.

– Vi vil ta en dialog med Sjøfartsdirektoratet for å gjennomgå redskapsvekter på andre fartøy. Vi anser det som meget viktig at både mengde redskapsvekter og plassering av disse samsvarer med godkjent stabilitetsdokumentasjon. Slik vi ser det kan dette påvirke stabiliteten til fiskefartøy i vesentlig grad, sier Nybakk.

Det har ikke lyktes Fiskeribladet å få kommentar til saken fra rederiet Kenfish på Averøy som hadde den forliste båten.