Jitse Buitink, gruppeleder i Andøy SV, har sendt en interpellasjon i brevsform til kommunens ordfører angående oppdrettsplaner i nabokommunen Sortland:

«Vi er gjennom media gjort kjent med at Eidsfjord Sjøfarm har søkt om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan med den hensikt å etablere et oppdrettsanlegg til en posisjon like sør for Kinnholmen. Saken har vært til behandling i Sortland kommunes formannskap, og skal senere i måneden behandles i Sortland kommunestyre.

Videre fremkommer at «det er krevende å vurdere kommunens sjøarealer uten å se arealene i sammenheng med nabokommunene. Dette gjelder spesielt ved felles fjordsystemer».

Lokaliteten ligger innenfor område avsatt til fiskeri. Fylkesmannen har vist til at de omsøkte anleggene vil ligge så pass nær inntil naturreservatene at de vil kunne innvirke på verneverdiene og at dette må tillegges vekt ved en avgjørelse.

I det omsøkte området er det også registrert oppvekst- og beiteområder for flere fiskeslag. Kartbasen til Fiskeridirektoratet og naturbasen viser også gytefelt for kysttorsk og annen fisk, videre innover i fjorden. Det er bare ca. 13 km til nærmeste nasjonale laksevassdrag. Etableringen vil kunne gi innvirkning og føre til fortrenging av naturverdier, herunder både fisk og annet dyre-/fugleliv.

I høringsuttalelsene fra høringspartene/de overordnede myndighetene er det entydig skepsis mot at Sortland kommune skal dispensere fra arealplanen. De viser til at det gjennom dispensasjon vil bli tatt i bruk helt nye områder, områder det ikke har vært akvakultur i før, uten at det skjer gjennom en helhetlig prosess. Det vises spesielt til hensynene til fiskeressursene, fiskeri, samisk natur og kulturgrunnlaget», heter det i brevet fra Jitse Buitink, gruppeleder Andøy SV.