AkvaDesign har nå satt ut fisk på lokaliteten hvor konseptet med kompakte semi-lukkede anlegg skal utvikles.

Selskapet fikk i juni i år

til å utvikle konseptet sitt. I oktober var anlegget etablert på lokaliteten.

- Lokaliteten Hamnsundet er klarert og etablert. Tillatelse er utstedt fra Nordland Fylkeskommune for de to tilsagnene om utviklingstillatelser, knyttet til denne lokaliteten. Det er bygget et anlegg med 12 merder i henhold til kriteriene og det står fisk i alle merdene, opplyser daglig leder Anders Næss i AkvaDesign til Tekfisk.

AkvaDesign har etablert anlegget på lokaliteten Hamnsundet. Her skal selskapet teste ut sitt konsept for utviklingstillatelser. Foto: Pressefoto

Han opplyser at sjø-baser med fôrfyllingsanlegget og slamtørkeanlegget er under bygging og forventes ferdigstilt i månedsskiftet januar/februar 2019.

- Vi er i rute og det ser meget bra ut både teknisk og biologisk, påpeker han.

I tillegg til de to utviklingstillatelsene, har selskapet også tre FoU-konsesjoner hvor konseptet testes ut.

- Vi har parallelt slaktet cirka 3.600 tonn (rund vekt) fra FoU-tillatelsene så langt i 2018, og planlegger å slakte ytterligere cirka 400 tonn rett før eller etter nyttår. Denne produksjonen har gitt oss nyttige forskningsresultater både teknisk og biologisk. Vi har også fått nyttige økonomiske resultater etter disse forsøkene. Vi ser av disse forsøkene at det vil være mulig å være konkurransedyktig på produksjonskostnad med åpne merder, sier han.

På lokaliteten Andalsvågen driver AkvaDesign et FoU-prosjekt med produksjon av stor smolt. Foto: Pressefoto

Han påpeker at selskapet har for få konsesjoner til å gå videre med gjentatte forsøk/produksjon for å sjekke ut dette ytterligere på en rasjonell måte. Han håper at en fungerende teknologi som utvikles gjennom utviklingskonsesjoner skal kunne tas videre i en kommersialiseringsfase og gjøre en miljømessig bærekraftig vekst mulig.

Les også:

På lokaliteten Sæterosen drives det diverse forskning, blant annet på prestasjonen til matfisk. Foto: Pressefoto