Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt settefiskselskapet Sinkaberg-Hansen 8 millioner kroner i overtredelsesgebyr for brudd på konsesjonsvilkårene og brudd på forskrift om internkontroll.

- Alvorlig

Settefiskselskapet Sinkaberg-Hansen har konsesjon til å regulere Saglivatn med 1 meter. Vinteren 2018 var det tørt i Trøndelag og i februar 2018 tok NVE kontakt med virksomheten for å få informasjon om vannstanden i Saglivatn. Dokumentasjon fra Sinkaberg-Hansen viste at Saglivatn da var under laveste tillatte regulerte vannstand (LRV). På det meste var vannstanden 64 cm under tillatt vannstand.

– Det er alvorlig og svært uheldig når en konsesjonær ikke etterlever krav som er gitt i konsesjonen. I konsesjonsbehandlingen gjøres grundige avveininger mellom ulike interesser. Kravene settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg, i en pressemelding.

Plikt til å måle vannstand

Virksomheter som har konsesjon etter vassdragslovgivingen, har også plikt til å følge kravene i internkontrollforskrift for vassdragsanlegg. Et at kravene for Sinkaberg-Hansen er at de skal måle vannstanden i Saglivatn, og sette inn tiltak når de observerer at vannstanden nærmer seg kritisk lavt nivå.

I denne saken kunne ikke virksomheten legge frem vannstandsmålinger for ukene 2–9 i 2018. Målingen utført i uke 9 viste at vannstanden da allerede var 24 cm under laveste tillatte vannstand.

– Det er NVEs vurdering at Sinkeberg-Hansen ikke gjorde tilstrekkelige tiltak for å unngå å komme i en situasjon der de tapper for mye vann. Videre har de ikke satt inn tilstrekkelige tiltak for å redusere vannforbruket raskt nok. Først i midten av april sørget nedbør for at vannstanden var tilbake på tillatt nivå, skriver NVE.

Fortjeneste på 6,8 millioner kroner

Det ulovlige vannuttaket ble benyttet til å holde liv i settefisk. NVE har estimert dette til å være i underkant av 900.000 individer noe som representerer en fortjeneste på cirka 6,8 millioner kroner. Basert på beregnet fortjeneste og en skjønnsmessig vurdering er overtredelsesgebyret satt til 8 millioner kroner.

I en kort pressemelding undertegnet konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg i Sinkaberg hansen, skriver de at de i dag har ingen ytterligere kommentar; verken til saken eller konkret innhold i det publiserte vedtaket fra NVE.