I 2020 rømte det i underkant av 44.000 laks fra norske havbruksanlegg. Det viser oppdaterte tall fra Fiskeridirektoratet for 2020.

Det ble meldt inn totalt 50 hendelser med rømt fisk i 2020, mot 55 hendelser i 2019.

Så langt i 2021 viser foreløpig oversikt hos Fiskeridirektoratet at det er rapportert knapt 1200 rømte laks, men rømningstall kan bli meldt inn opp til flere måneder etter at hendelsen har skjedd.

Fiskeridirektoratet har nylig gått ut med en melding hvor de understreker at det er heftet stor usikkerhet til rømningstallene.

– God beredskap på anleggene

Lederen for Sjømat Norge sitt rømningsutvalg, Tarald Sivertsen, skriver i en pressemelding at han gleder seg over tallene, og over at OURO (Oppdretternes sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk) kan bekrefte at den positive utviklingen gjenspeiles i lavere innslag av rømt laks i elv.

– Etter «rømningsåret» 2019 er det godt å se at det igjen rapporteres om færre rømte fisk, sier Sivertsen.

Rømningstallene for 2019 var på nær 300.000 laks.

Tarald Sivertsen. Foto: Bent-Are Jensen

Han legger samtidig til at gjenfangsten av rømt fisk i 2019 var svært vellykket.

– Omkring 40 prosent av den rømte fisken ble da gjenfangstet, takket være god beredskap på anleggene, og flott innsats fra fiskere, sier Sivertsen.

Produksjonen øker

I pressemeldingen skriver Sjømat Norge at det gjennom årene er iverksatt en rekke tiltak for å unngå at fisk rømmer.

– Det er en utvikling der statistikken sier at det rømmer færre fisk. Samtidig som produksjonen øker, viser at tiltakene virker. Tiltakene har i hovedsak vært konsentrert omkring strenge tekniske krav til anleggene. I tillegg krav til robust utstyr, og ikke minst til opplæring, kursing og holdninger hos folkene som arbeider på anleggene.

Sivertsen nevner videre at det også er under planlegging et nytt toppledermøte omkring rømningssikkerhet i forbindelse med årets AquaNor.

– NS 9415, den tekniske standarden for flytende akvakulturanlegg, er nå helt inne i sluttfasen av en omfattende revisjon. En ny teknisk forskrift for akvakulturanlegg i sjø er på høring. Begge har tatt opp i seg krav også til de nye anleggstypene vi ser kommer. Samlet har vi tro på at disse revisjonene vil bidra til å ta oss enda noen steg mot 0-visjonen. Målet er at sjømatproduksjonen bare skal ha en neglisjerbar effekt på villaksen som følge av rømming.

Naturvernforbundet er bekymret

Fagrådgiver Ingvild Fonn Asmervik i Naturvernforbundet uttalte til IntraFish da de foreløpige rømningstallene forelå i januar at det er fint at oppdrettsnæringen har oppnådd såpass lave rømningstall i 2020.

– Men vi kan ikke si at vi slapper av den grunn. I 2017 var antallet rømte oppdrettslaks enda lavere, men i 2018 og 2019 steg det veldig igjen. De lave tallene i 2020 er ingen garanti for at næringen har klart å løse problemet, sa hun til IntraFish.

Naturvernforbundet har lenge ment at det er mørketall for rømt oppdrettslaks:

– Nettopp fordi det ikke meldes fra om alle rømninger. Derfor mener vi det er utrolig viktig å merke laksen slik at det skal være mulig å spore den tilbake til oppdrettsanlegget den kommer fra, sa Asmervik.