En 43 år gammel mann er dømt til fengsel i tre år og fire måneder for hvitvasking av utbytte fra bedrageri og ulovlig omsatt kongekrabbe.

Mannen må også tåle inndragning av om lag 17 millioner kroner.

Bedrageri

Den domfelte mannen stilte sin bankkonto til disposisjon og tok imot over 17 millioner kroner som var utbytte fra et bedrageri begått i Belgia. Bankens rutiner mot hvitvasking stanset pengene da de skulle føres videre.

Borgarting lagmannsrett skriver i dommen at: […] å stille en bankkonto til disposisjon for sikring av utbytte fra straffbare handlinger, og bistand til å sende utbyttet videre – har vært et viktig ledd i en svært samfunnsskadelig, straffbar virksomhet. Slike handlinger er egnet til å skade tilliten til finanssektoren og dens stabilitet. Det er derfor nødvendig med en streng reaksjon i form av en lengre ubetinget fengselsstraff.

Skjerpet straffen

Lagmannsretten har skjerpet dommen etter Økokrim anket tidligere dom fra tingretten.

- Når lagmannsretten tydelig skjerper straffen for denne typen kriminalitet, er det et viktig signal om alvorligheten av internasjonal hvitvasking, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i en pressemelding.

Domfellelsen omfatter også transport av over 3,5 tonn ulovlig kongekrabbe fra Finnmark til videre distribusjon og salg i Sør–Norge.

- Påtalemyndigheten merker seg også lagmannsrettens vurdering av straffverdigheten ved ulovlig omsetning av kongekrabbe, sier Kampen.

Det var i september 2019 mannen skal ha fraktet kongekrabbe verdt rundt 2 millioner kroner fra Finnmark. Minst 800 kilo skal ved to anledninger ha blitt fraktet videre til Bergen for omsetning der, ifølge dommen.

Det alvorligste forholdet er bedrageriet på 17 millioner kroner, og dette har vært førende for straffeutmålingen. Også hvitvaskingen av kongekrabbe tilsier en lengre, ubetinget fengselsstraff, ifølge dommen. Her legges det vekt på at transport og omsetning av ulovlig fangede krabber kan representere en risiko for matsikkerheten.

43-åringen har avgitt en uforbeholden tilståelse, noe som har gitt noe fradrag i straffen.