Tilskuddsordningen har en ramme på 1,75 millioner kroner.

– Tilskuddet skal bidra til at størst mulig fangst av totalkvoten og at selfangstnæringen skal skape størst mulige verdier basert på råstoff fra sel, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Målgruppa for ordninga er rederi og mottak for selprodukt. Det er 250.000 kroner i grunntilskudd til hvert fartøy som oppfyller kravene, og i tillegg et fangstavhengig tilskudd som blir fordelt til deltagende fartøy basert på tall dyr som blir fangstet.

– Det er ingen grunn til å redusere støtten til selfangst og industri. Lønnsomheten er ikke blitt bedre selv om det er blitt noe bedre priser på selolje og selkjøtt. Skinn er ikke mye verd, sier avdelingsleder Tor Are Vaskinn i Fiskebåt.

Vaskinn sier det har vært vanskelig å komme til i Østisen på grunn av isforholdene. Han mener at det burde vurderes en fangst nord for snøkrabbefatene nord for Svalbard sommerstid.

– Da burde det være lettere tilgang på samme selstamme som det er vanskelig å få fangster på i Østisen og samtidig gi en spredning i fangstperioder, sier Vaskinn.

I fjor var støtten på 2,5 millioner med deltakelse fra tre selfangstskuter.

Det kan tildeles maksimalt en million kroner i fangstavhengig tilskudd pr fartøy. I tillegg blir det foreslått å sette av 250.000 kroner til selmottak. Beløpet blir delt på deltagende mottak og antallet kjøpte dyr.

Det er fastsett ei kvote på 11 548 grønlandssel som er et år og eldre i Vesterisen, og 7000 grønlandssel i Østisen. Fangstperioden er fastsett til 1. april – 30. juni i Vesterisen, samt 1. mars – 31. mai i Østisen.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordninga og utbetaler tilskuddene. Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om dette, mens søknadsfristen for tilskuddsordningen er satt til 5. mars.