Stadion Laks søkte om 16 tillatelser til å utvikle konseptet «Stadionbassenget».

Etter den første behandlingen av søknaden fra selskapet, innstilte direktoratet på en skulle behandle søknaden videre, med sikte på å tildele inntil 1.849 tonn maksimalt tillat biomasse til utvikling av konseptet (tilsvarende to tillatelser på 780 tonn og en tillatelse på 289 tonn). 

Selskapet valgte å klage på vedtaket, og ba om at en fikk tildelt tillatelser som omsøkt. Som alternativ ble det også foreslått en løsning hvor vedtaket ble omgjort og det ble gitt tillatelser til å utvikle to bassenger, der basseng 2 ville være 50 prosent større enn basseng 1.

Stadion Laks la i søknad og tilleggsopplysninger til grunn at en trinnvis utvikling var nødvendig på grunn av prosjektets risiko, og tok utgangspunkt i å bygge fem enheter sekvensielt. Bassengene skulle gradvis utvikles i størrelse og tilhørende utstyr.

Selskapet foreslo i sitt alternativ til løsning at en fikk tillatelser til å teste ut to basseng, der basseng 2 var 50 prosent større enn basseng 1. Selskapet mener det er viktig at begge enhetene gis tillatelse til å benytte en tetthet opp mot 75 kg/m3.

Det er imidlertid Fiskeridirektoratet sin vurdering at det er tilstrekkelig å tildele tillatelser for en biomassetetthet på 50 kg/m3 for å teste ut teknologien i prosjektet. Fiskeridirektoratet legger til grunn at dette tilsvarer 1.849 tonn for basseng 1 og 2.748 tonn for basseng 2, totalt 4.597 tonn.

Selskapet hevder at det er viktig å få teste basseng 1 og 2 samtidig, blant annet for å kunne prøve ut ulike varianter for vanninntak. Fiskeridirektoratet kan imidlertid ikke se at det i foreliggende dokumentasjon er noe som tilsier at det er nødvendig å kunne prøve begge bassengene med full biomasse samtidig, for å teste ut teknologien.

Etter Fiskeridirektoratet sin vurdering vil det for uttesting av teknologien være nødvendig at Stadion Laks tildeles tilstrekkelig biomasse til å kunne teste ut begge bassengene med en biomassetetthet på 50 kg/m3. Det anses imidlertid ikke nødvendig med biomasse for å kunne teste bassengene samtidig. Det tas derfor utgangspunkt i biomassebehovet for basseng 2 som er 2.748 tonn. Dette tilsvarer tre tillatelser på 780 tonn, og én tillatelse på 408 tonn.

Fiskeridirektoratet kan ikke se at det er økonomiske forhold som tilsier at det tildeles flere tillatelser enn det som er nødvendig for å teste ut teknologien.

Direktoratet vil derfor gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til tre tillatelser på 780 tonn og en tillatelse på 408 tonn, altså totalt 2.748 tonn.