Analyser viser at antallet årlige skipsulykker i norske farvann vil kunne øke med over 30 prosent frem mot 2040, med en spesielt økt risiko fra Vestlandet og nordover mot Trondheim, skriver Kystverket i en pressemelding torsdag.

I neste Nasjonal transportplan, NTP 2022-2033, foreslår Kystverket at det settes av midler til videre utvidelse av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder og til utvikling av mer automatiserte overvåkningsløsninger.

- En utfordring

I dag jobber Kystverket med å utvide sjøtrafikksentralenes tjenesteområde fra Fedje til Kristiansund. Som en videreføring av dette arbeidet foreslår Kystverket i høy budsjettramme en videre utvidelse av tjenesteområdet helt opp til Trondheim.

‒ Det blir en utfordring å opprettholde nødvendig framkommelighet og sjøsikkerhet på kysten i en fremtid preget av usikkerhet og behov for omstilling på grunn av både klimamessige endringer og økt skipstrafikk. Kystverket er derfor avhengig av å øke innsatsen på flere områder. Å styrke sjøtrafikksentraltjenesten vil være et av flere viktige tiltak for å imøtekomme fremtidens utfordringer, påpeker kystdirektør Einar Vik Arset i en pressemelding.

Viktig satsningsområde

I Stortingsmelding 35 (2015-2016) - På rett kurs – ble det anslått en trafikkøkning i norske farvann på rundt 40 prosent fram mot 2040, med en proporsjonal økning i ulykkesfrekvensen.

Kystverket viser til at Sjøtrafikksentraltjenesten blir et særlig viktig satsingsområde for etaten i årene fremover, ettersom tjenesten reduserer risikoen for ulykker ved å organisere skipstrafikken i sine tjenesteområder slik at uønskede nærsituasjoner ikke oppstår.

To retninger

I forslaget til neste Nasjonal transportplan, som skal avgjøres i løpet av høsten 2020, er Kystverket blitt bedt om å sette opp to sett med prioriteringer, i en lav og en høy budsjettramme.

‒ Med lav budsjettramme opprettholder vi sikkerhetsnivået for skipstrafikken på kort sikt, men det tas ikke i tilstrekkelig grad hensyn til forventninger om økt trafikk og teknologiske og klimatiske endringer. Dette forslaget er basert på harde prioriteringer over tid, påpeker Arset.

Det andre alternativet, som gir høy budsjettramme, mener Kystverket vil gi dem nok ressurser til å opprettholde dagens høye sjøsikkerhetsnivå og til å utvikle sjøsikkerhetstjenestene videre.

‒ Vi må ruste oss for ivareta sjøtransportens fremtidige behov, spesielt i lys av trafikkøkning, digitalisering og klimaendringer. Hvis Kystverket i fremtiden skal opprettholde sjøsikkerhetsnivået på kysten og samtidig legge til rette for nødvendig teknologiutvikling, må regjeringen imøtekomme våre prioriteringer med høy budsjettramme i neste planperiode, sier kystdirektøren.