Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord har sendt sitt høringsinnspill til forslag til endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk.

I innspillet skriver arbeidsutvalget at en utvikling mot et mer lukket råstoffmarked og større grad av integrerte selskap kan få konsekvenser som må diskuteres. Utvalget viser til at det fremstår riktig å ta kjøperkorpsets bekymring for råstoffsituasjonen på alvor.

– Fornuftig som prøveordning

«Det er en sak som angår hele fiskeflåten og fiskerinæringen for øvrig dersom markedsplassen og omsetningen av råstoff utvikler seg slik at det kan bidra til å reise diskusjon om deltakerloven.

Arbeidsutvalget kan støtte at det gjøres tiltak for å sikre at det tilbys tilstrekkelig mengde fryst råstoff i det åpne markedet gjennom auksjon. De forslagene som er lagt frem fremstår fornuftig for en prøveordning», heter det i høringsinnspillet fra arbeidsutvalget.

– Alternativ 2 enklest

Utvalget understreker at det bør foretas en løpende evaluering av ordningen som iverksettes, slik at det kan gjøres praktiske tilpasninger og unngå utilsiktede negative konsekvenser for rederiene.

«I forhold til utbudsordning så fremstår alternativ 2 som et utgangspunkt enklest. Det overordnede målet må likevel være å finne den løsning på auksjonen som i praksis fungerer best for de involverte parter. Det bemerkes at i denne type omsetningssaker er det viktig at alle eierne av salgslagene blir hørt direkte», heter det i innspillet.

Det er Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalgslag som har fremmet forslagene til endringer i omsetningssystemet for fryst hvitfisk, som nå er på høring.

Høringsbrevet finner du på her.

Alternativ 2

Alternativ 2 som arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord peker på, gjelder

et krav om at minimum 50 prosent av levert HG-kvantum av torsk, sei og hyse på hver lossing, skal på auksjon. Fangst under 20 MT per fiskeart er fritatt fra kravet.

Salgslagenes forslag under alternativ 2, er at rederiet bestemmer hvilke størrelser som skal auksjoneres, og at fisk som omfattes av tilbudsplikt etter forskrift om leveringsplikt for torsketrålere omfattes også av ordningen her dersom den ikke er solgt under tilbudsplikten.