Godt hjulpet av en fremvoksende leverandørindustri, investerer oppdrettsnæringa milliarder i utvikling av ny teknologi for å løfte frem næringa.

Sammen med leverandørindustrien utvikles det nye løsninger for håndtering av blant annet miljøutfordringene næringa står overfor. Disse løsningene vil styrke næringas konkurransekraft.

Det hentes teknologi og rekrutteres kompetanse fra andre næringer, som olje og offshore. Som nasjon får vi utviklet en høykompetent leverandørindustri som måler sin suksess i oppdretternes fremgang. Og som også finner markeder for sine løsninger internasjonalt.