Hillesøy fiskarlag avholdt årsmøte 31. desember. En av sakene som ble tatt opp var overgangen fra hjemmelslengde til faktisk lengde i kystflåten.

Lokallaget mener det er avgjørende at det i overgangen til nytt kvotesystem gjøres tilpasninger som bidrar til stabilitet og forutsigbarhet for alle flåtegrupper.

Sikre forutsigbarhet

«Det bes om at Fiskarlaget Nord har særlig fokus på hvordan man skal sikre fartøy som i dag har hjemmelslengde under 11 meter nødvendig forutsigbarhet, når man skal innrette seg etter et nytt kvotesystem. De som har valgt å satse i den minste flåtegruppen må ikke risikere å få redusert rammevilkår i forhold til det som gjelder i dag, heller ikke i en overgangsfase. I forhold til fartøy som i dag har adgang til samfiske så må ikke disse miste denne muligheten før annet tilsvarende alternativ kan tilbys», heter det i vedtaket.

Når det gjelder hvordan strukturgevinstene skal fordeles, mener årsmøtet det må gjøres en konsekvensutredning, noe fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen har varslet skal gjennomføres.

«Tilbakefallet må praktiseres på en rettferdig måte for alle grupper. Konsekvenser av oppryddingen i Finnmarksmodellen må kartlegges og synliggjøres i forbindelse med en konsekvensutredning. Det må prioriteres å få avklaring i saken så raskt som mulig. Dette av hensyn til næringen som behøver å kunne innrette seg», mener årsmøtet.

Om fartøyutforming

I forhold til Norges Fiskarlags høring om fremtidig fartøyutforming, ber årsmøtet om «at Fiskarlaget Nord følger opp med utgangspunkt i at det må være en målsetting å utvikle en kystfiskeflåte som er miljømessig fremtidsrettet. Samtidig må det velges de løsninger som også bidrar til å sikre en differensiert flåte.»

Årsmøtet påpeker videre «betydningen av at fremtidens kystfiskefartøy utvikles med tanke på at Deltagerlovens krav til at det skal være aktive fiskere som skal eie fiskeflåten skal videreføres.

Årsmøtet stiller spørsmål om det er nødvendig å iverksette en prosess nå som oppfattes å komplisere allerede vanskelige diskusjoner.»

Videre stiller årsmøtet seg undrende til prosessen bak fiskeriministerens beslutning om å ikke trekke avsetningen til åpen gruppe fra toppen i torskefiskeriene. Årsmøtet ber Fiskarlaget Nord følge opp saken.