– Resultatene viser at sild, torsk, og raudåte i Nordsjøen, og polartorsken i Barentshavet, er de som vil bli mest negativt påvirket av klimaendringene.

Det sier hovedforfatter bak studien, Anne Britt Sandø, i en artikkel publisert på Havforskningsinstituttets nettsider.

Noen «vinnere»

«Vinnerne» vil bli de som kan utvide leveområdet sitt når det blir høyere temperatur, påpeker Sandø.

– Det gjelder blant annet torsk i Barentshavet, og sild og makrell i Norskehavet.

Bakgrunnen for rapporten var at regjeringa ønsket en risikoanalyse av hvordan klimaendringer kan påvirke de norske havområdene under ulike utslippsscenarioer. Havforskningsinstituttet fikk oppdraget med å lage rapporten som altså tar for seg 13 nøkkelbestander av plankton, fisk og skalldyr.

Tre scenarioer

Studien har tatt for seg tre ulike fremtidsbilder frem til år 2100, hentet fra FNs klimapanel (IPCC):

  • Et scenario med lave klimagassutslipp, i tråd med 2-gradersmålet (SSP1–2,6).
  • Et scenario med moderate utslipp, omtrent i tråd med gjeldende politikk (SSP2–4,5).
  • Et scenario med høye og raskt økende utslipp (SSP5–8,5).

– For hvert scenario har vi gjort en analyse av hvilken påvirkning de ulike klimaeksponeringene vil ha på de ulike bestandene i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, sier Sandø.

Resultatene viser til dels store forskjeller i utslag mellom de ulike framtidsbildene.

– Det er utenfor vårt mandat å gå inn på hvilket scenario som er mest sannsynlig. Vi konkluderer uansett med at det er følgene av høyutslippscenarioet som gir størst utslag for de aller fleste bestandene, både i positiv og negativ retning, sier havforskeren.