Intrafish skrev i september om utredningen som skulle vurdere hvorvidt oppdrett er forenelig med statusen som verdensarvområde. Konklusjonen i rapporten var at dette ikke er forenelig og at man ikke bør tillate oppdrett i verdensarvområde.

Riksantikvaren har vært skeptisk til den planlagte utbyggingen av oppdrettsanlegg ved Rørskjæran og Hysvær, like ved verdensarvområdet Vegaøyan. Riksantikvaren har nå levert høringssvar til forslag til Kystplan Helgeland i Vega kommune. Kystsoneplanen skal behandles på nytt nå som tilleggsutredningen er ferdig.

Dette er saken:
  • Etter flere runder hos sektormyndighetene ga Nærings og fiskeridepartementet Mowi betinget ja til oppdrett på Rørskjæran i Vega i 2021.
  • Tillatelsen forutsetter at dette er forenelig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune.
  • Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland kom med innsigelser til kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune, som følge av to planlagte akvakulturlokaliteter innenfor Vega verdensarvområde. De mente at oppdrett sin påvirkning på verdensarvområdet ikke var godt nok utredet.
  • Det ble bestemt at det skulle gjøre tilleggsutredninger, og det internasjonale selskapet «Instead Heritage», som UNESCO bruker til å gjøre slike utredninger, har laget en rapport som vurderer ulik påvirkning på verdensarvområdet.
  • Nå som rapporten foreligger skal kystsoneplanen på nytt opp i kommunestyret. Rapporten er lagt ut på høring med frist 30. september.
  • Dersom det fortsatt er innsigelser til planen, går saken til endelig avgjørelse hos Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Først mener vi det er svært positivt at Vega kommune har fått på plass et godt og grundig kunnskapsgrunnlag, sier riksantikvar Hanna Geiran, men resultatene av den styrker grunnlaget for vår innsigelse mot oppdrettsanlegg i verdensarvområdet. Vi stiller oss bak de solide konklusjonene som rapporten viser, sier sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Rapporten understreker at Vegaøyan verdensarv er et sårbart område. Til tross for avbøtende tiltak, vil verdensarvområdet bli påført negative konsekvenser av akvakulturanleggene.

Utredningen viser at oppdrettsanlegg ved Rørskjæran og Hysvær har et samlet omfang av negative virkninger som bryter med grunnlaget for verdensarvverdiene. Dette vil svekke et allerede sårbart økosystem ytterligere.

Mowi har fått betinget ja

Nærings- og fiskeridepartementet ga i 2021 etter en lang byråkratisk prosess Mowi tillatelse til oppdrett i Rørskjæran i Vega.

Tillatelsen forutsetter at dette er forenelig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune.

I tillegg driver Nova Sea og Vega Sjøfarm der fra før av.

Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland kom med innsigelser til kystsoneplanen, som tillater oppdrettsanlegg i området.

Det ble bestemt at det skulle gjennomføres en tilleggsutredning som skulle vurdere hvorvidt oppdrett og verdensarvstatusen er forenelig.

Det er Riksantikvaren som har lagt ut for rapporten med en prislapp på seks millioner kroner.

Vega Arbeiderparti har tidligere bekreftet til IntraFish at de ikke kommer til å endre standpunkt i saken, på tross av rapportens klare konklusjoner. De har hele tiden kjempet for oppdrettsvirksomhet i kommunen og har flertall i kommunestyret.

– Vi mener at det er et reversibelt tiltak, man kan fjerne anleggene hvis man ser at det har negativ effekt, enten på fugl eller natur, eller det visuelle, sa leder for Vega Arbeiderparti og varaordfører i kommunen, Hilde Sprækenhus, til Intrafish.

Bør finne andre alternativer enn fiskeoppdrett

– Riksantikvaren er enig i at føre var-prinsippet tilsier at fiskeoppdretten ikke bør få tillatelse, sier Geiran. – Verdensarv er en forpliktelse. Norge må derfor ivareta verdensarvverdiene og unngå forringelse eller tap av de unike verdiene på Vega, sier Geiran videre i meldingen.

– Levende lokalsamfunn og vern gjennom bruk er den beste måten å ivareta verdensarven og andre kulturmiljøer, men Vega bør finne andre alternativer for å styrke lokalsamfunnet enn fiskeoppdrett, fortsetter Geiran.

Hun sier at de avventer Vega kommunes videre arbeid med Kystplanen.

– Resultatene fra utredningen er klare og tydelige, og vi mener den gir tydelige svar til Vega kommune. Utredningen gir ikke grunnlag for å frafalle vår innsigelse, og nå avventer vi Vega kommunes videre arbeid med Kystplanen.

Etter vanlig prosedyre vil Riksantikvaren nå sende utredningen til Unesco for en sjekk av at undersøkelsene er gjort riktig metodisk og prosessuelt.

Vega og verdensarvstatus
  • Vegaøyan ble skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 2004.
  • Skjærgården ytterst ute mot storhavet ble det første norske kulturlandskapet som oppnådde en slik status. Verdensarvstatusen ble gitt til et landskap av øyer langs en ekstrem værhard kyst.
  • Unescos verdensarvkomité skriver i sin begrunnelse: «Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.»