1. januar ble Senter for oljevern og marint miljø gjort om til Senter mot marin forsøpling.

Senteret skal være et ledende kompetansesenter innen forekomst og opprydding av marin forsøpling og forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder, både nasjonalt og internasjonalt.

– Senteret er et grep for å dele den gode norske kompetansen om tiltak mot forsøpling innen fiskeri og andre marine næringer, og ikke minst innen opprydding. Gjennom senteret tar også staten ansvar for bedre tilrettelegging og koordinering av oppryddingsarbeidet i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Senteret har fått oppgaver knyttet til koordinering og finansiering av opprydding, inkludert tilskuddordningen til tiltak mot marin forsøpling. Overordnet mål for virksomheten er et renere hav gjennom redusert marin forsøpling.

Dette er noen av senterets oppgaver i 2022:

  • Videreutvikle de digitale verktøyene Rent hav og Rydde
  • Lede statlig samarbeidsforum for opprydding av marin forsøpling
  • Opprette og lede et nasjonalt samordningsråd
  • Koordinere arbeidet med overvåking av marin forsøpling på OSPAR-strender
  • Gjennomføre utredninger knyttet til tilskudd til opprydding og til håndtering av ryddet avfall

Senteret har i dag 14 ansatte, og det er planlagt å utvide med to nye stillinger i løpet av året. Kontoret skal fortsatt være i Svolvær.

Ansvaret senteret har hatt innen oljevern er overført til Kystverket.

Senter mot marin forsøpling er opprettet som en etat under Klima- og miljødepartementet.