Rapportene utgjør det vitenskapelige grunnlaget for fargeleggingen i trafikklyssystemet. Hva som blir resultatet får man ikke vite før i begynnelsen av 2022.

– Oppdrettsnæringen har ytret et sterkt ønske om å kunne få komme med innspill til det faglige grunnlaget før vi fargelegger produksjonsområdene. Derfor blir det vitenskapelige grunnlaget for fargeleggingen offentliggjort nå, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), i en pressemelding onsdag morgen.

Dette er en prøveordning, og regjeringen vil gjøre en ny vurdering av hvordan denne ordningen har virket før neste kapasitetsjustering,

Oppdrettsnæringen er delt inn i 13 produksjonsområder som styres av et trafikklys som regulerer næringen. Neste år skal fargene justeres. Regjeringen har fått rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021, og disse rapportene med vedlegg offentliggjøres onsdag.

Hovedkonklusjonene i vurderingen

Forskerne vurderer at det i 2021 er høy risiko for lusepåvirkning i to av produksjonsområdene: Produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) og produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stad). I fjor ble området fra Nordhordland til Stad vurdert til «moderat påvirkning», mens produksjonsområde 3 også var høy i fjor.

Det er vurdert moderat risiko i to av produksjonsområdene i år og lav risiko i ni av områdene.

Ti av områdene har lik vurdering i 2020 og 2021. Det følger av Meld. St. 16 (2014–2015) at «dersom resultatet er sammenfallende begge årene vil utfallet være forutsigbart og det legges ikke opp til noen vurdering, men dersom overvåkningen viser en endring i påvirkning de to årene vil myndighetene måtte gjøre grundigere vurderinger ut fra den samlede miljøtilstanden. … I en helhetsvurdering vil det også kunne være naturlig å se hen til samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike valg.»

Her kan du lese rapportene fra styringsgruppen og ekspertgruppen og se alle vedlegg.

Møtes i slutten av måneden

Nærings- og fiskeridepartementet avgjør hvilke produksjonsområder som kan få grønt lys til vekst i havbruk og hvilke områder som får rødt lys og må redusere produksjonskapasiteten.

Det vitenskapelige grunnlaget for beslutningen om fargelegging baserer seg på ekspertgruppenes rapporter fra både 2020 og 2021, sammen med vurderinger fra styringsgruppen går det fram av meldingen.

Styringsgruppen vil avholde et åpent digitalt dialogmøte om rapportene og sine vurderinger tirsdag 30. november.

Videre opplyser NFD at alle innspill må sendes skriftlig til Styringsgruppen i etterkant av dialogmøtet. Styringsgruppen vil deretter vurdere innspillene og levere sin evaluering til departementet.

Fordi det arrangeres et dialogmøte om rapporten i år, vil ikke beslutningen om fargelegging kunne gjøres før i begynnelsen av 2022, skriver departementet.