Flertallet i kommunestyret i Sunnfjord i Vestland fylke sa torsdag ja til søknaden fra Nordic Mining om å starte byggingen av selskapets sitt planlagte gruveanlegg ved Førdefjorden.

Vedtaket ble gjort uten at gruveselskapet har fått den endelige driftstillatelsen fra næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Taktiske grunner

Gruveprosjektet til Nordic Mining er svært omstridt, hovedsakelig på grunn av at overskuddsmassene skal dumpes i Førdefjorden.

Nordic Mining fikk i 2015 utslippstillatelse. Selskapet har også fått driftstillatelse fra Direktoratet for mineralutvinning.

Men i 2020 ble driftstillatelsen påklaget av blant andre Naturvernforbundet. Direktoratet opprettholdt sitt vedtak. Deretter gikk klagesaken videre til Nærings- og fiskeridepartementet.

Vestre har ennå ikke tatt noen avgjørelse i klagesaken.

Anne-Line Thingnes Førsund er fylkesleder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. Hun tror vedtaket i kommunestyret ble gjort av taktiske grunner for å påvirke Vestre til å gi Nordic Mining driftstillatelse slik at selskapet kan komme i gang med selve gruvedriften.

Vestre kan si nei

– Filosofien til gruveforkjemperne er nok at det er vanskeligere for Vestre å si nei til driftstillatelsen når anleggsarbeidet har kommet i gang, sier Thingnes Førsund.

Men hun mener gruveforkjemperne slett ikke skal ta det for gitt at Vestre gir Nordic Mining driftstillatelse.

Anne-Line Thingnes Førsund er fylkesleder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane. Foto: Privat

– Vestre var her i Førde for to uker siden, og jeg hadde en prat med ham. Han sa at denne saken ikke er avgjort ennå, og at han skal ta seg god tid til å behandle klagesaken.

Hun trekker fram at Vestre ved flere anledninger har sagt at framtiden er bærekraftige arbeidsplasser.

Gruveavfall i sjøen

– Vestre siterte Hurdalsplattformen da han var her i Førde med at Norge har mulighet til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Dette stoler vi på at regjeringen mener, og at det ikke blir tillatt med gruvedumping i Førdefjorden.

Hun sier at det er vanskelig å argumentere med at en virksomhet som må sprenge vekk fjell og dumpe gruveavfall i sjøen skaper grønne arbeidsplasser.

– Det er sløsing med ressurser å dumpe mineraler på havet som kunne vært brukt til andre formål. I tillegg er det er ødeleggende for det marine miljøet å gjøre det, sier hun.

– Dette er unødvendig forurensning. Mye av det som dumpes, kan utnyttes kommersielt. Og det som ikke kan utnyttes, kan legges i lukkede gruvesjakter på land, fortsetter hun.

Nasjonal laksefjord

Førdefjorden har status som en Nasjonal laksefjord. Verneregimet skal gi villaksen er særlig vern.

Hun sier at selv om sjødeponiet er tenkt lagt like utenfor grensen mot den nasjonale laksefjorden, vil partikler fra det som dumpes spres i hele fjorden.

Førdefjorden hvor Nordic Mining planlegger sjødeponi. Foto: Kjersti Sandvik

– Fjorden har ifølge Havforskningsinstituttet de tredje beste gytefeltene for kysttorsk på Vestlandet. Dette vil bli ødelagt hvis det blir gruvedrift med sjødeponi her, sier hun.

Thingnes Førsund mener at omdømmet til Nordic Mining begynner å få seg en knekk – også internasjonalt, slik at prosjektet kan stoppe opp fordi investorene ikke vil investere i en ikke-bærekraftig virksomhet som ifølge henne kan ødelegge fjorden.

Fjorden skal leve

– Førdefjorden skal leve. Og vi er sikre på at vi skal greie å stanse Nordic Mining sin planlagte gruvedumping i Førdefjorden, sier hun.

Naturvernforbundet har sammen med Natur og Ungdom allerede klaget på kommunestyrevedtaket, som ble gjort. De mener blant annet at vedtaket ikke er i tråd med kommunens reguleringsplan, og derfor er ugyldig.

Klagen er sendt til kommunen. Om den ikke blir tatt til følge, vil den bli oversendt til statsforvalteren i Vestland.

– Vi forvente at eventuelt anleggsarbeid ikke kan starte opp før statsforvalteren har behandlet klagen, sier hun.

Tror Vestre sier ja

Driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal i Nordic Mining, sier at han blir svært overrasket om ikke næringsministeren avviser klagen på driftskonsesjonen.

– Slik vi ser det, er risikoen for at Vestre tar klagen til følge liten fordi driftstillatelsen er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Direktoratet har avvist klagen og saksbehandlingen skal bekreftes av departementet. Derfor setter vi gang nå med å klargjøre det aktuelle området som skal brukes i forbindelse med gruvevirksomheten, sier han.

Nakken Angedal sier at saken med å klargjøre det aktuelle industriområdet for gruvedriften er blitt framstilt som en skal i gang med å bygge hele prosjektet nå.

– Det vi begynner med, er å klargjøre området for det større anleggsarbeidet som skal gjennom en full investeringsbeslutning. Det betyr blant annet oppryddingsarbeid, samt å rive noen hus som står der. Det er synd at dette blir misforstått, sier han.

Driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal i Nordic Mining. Foto: Nordic Mining

Nakken Angedal sier at Nordic Mining egentlig ikke ønsker å starte dette arbeidet før de har driftskonsesjonen på plass. Årsaken til at de vil starte opp nå, er at det drøyer med å få endelig bekreftelse på driftstillatelsen.

Det grønne skiftet

Driftsdirektøren frykter ikke at klagen til Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil føre til at de ikke kan komme i gang med arbeidet før klagebehandlingen er avgjort.

– Vi mener at det allerede før kommunestyrevedtaket ble gjort, er gitt adgang til det arbeidet vi nå skal i gang med, sier han.

Nordic Mining-sjefen tror det skal gå greit å hente inn kapital til selskapets gruvevirksomhet i Førdefjorden.

– Rutil er et ettertraktet produkt og går mer og mer inn som en innsatsfaktor i det grønne skiftet.

Han opplyser at det vil ta om lag to og et halvt år å komme i gang med gruvedriften etter at driftstillatelsen er på plass.