Det konkluderer forskerne med etter å ha analysert data fra perioden 2006–2015, melder Havforskningsinstituttet.

– I løpet av denne tiårsperioden har konsentrasjonen av kvikksølv i blåkveite gått vesentlig ned, sier forsker Bente Nilsen i meldingen.

Mer i lang fisk

Det kan være ulike årsaker til at kvikksølv varierer. Forskerne kan derfor ikke si noe om årsakene til nedgangen ved å se på konsentrasjonen i fisken isolert; de må også ta hensyn til naturlige årsaker til variasjon.

Kvikksølv øker særlig med lengden på fisken.

– Vi så at det var større fisk som var blitt fanget de første årene. Derfor måtte vi korrigere for variasjon i lengden på fisken med statistiske metoder, sier Nilsen.

I tillegg påvirkes kvikksølvinnholdet av dietten til fisken.

– Hvis fisk spiser byttedyr høyt i næringskjeden, får den i seg mer kvikksølv, siden kvikksølv blir oppkonsentrert i næringskjeden, sier Nilsen.

Arbeidet er publisert i tidsskriftet Environmental Pollution.

Endret diett

Blåkveite er en såkalt toppkonsument i Norskehavet. Det vil si at den befinner seg nær toppen av næringskjeden. Derfor er den også ekstra utsatt for miljøgifter.

For å undersøke om det hadde skjedd endringer i blåkveitas diett, analyserte forskerne for såkalte stabile isotoper av karbon og nitrogen, en vanlig metode for diettanalyse. Da så de at det hadde skjedd en endring i dietten, ved at blåkveita hadde spist mer lenger nede i næringskjeden.

– Men selv etter å ha kontrollert for lengde og diett med statistiske metoder, ser vi en nedgang i kvikksølvkonsentrasjonen i blåkveite, sier Bente Nilsen.

Mindre forurensning

Derfor konkluderer forskerne med at nedgangen henger sammen med at det er mindre kvikksølv i miljøet.

Ifølge Miljødirektoratet er utslippene av kvikksølv til vann og luft blitt redusert med 80 prosent siden 1995.

Nivåene av kvikksølv i blåkveite overvåkes også som et ledd i miljøovervåkingen av norske havområder, siden blåkveite er en god miljøindikator for kvikksølv i havet.

Kvikksølv er en miljøgift som kan gi alvorlig helseskade hos mennesker.