Det omstridte sjøområdet ligger på nordsida av Rødskjær, der havforskerne har påvist det de mener er et unikt sjøbunnområde. Ålegress er den bunnveksten som i utgangspunktet skaper det spesielle miljøet der kysttorsk er en av artene som ser ut til å trives.

Sjø-enger av ålegress er imidlertid sjeldne langs kysten, og havforskerne har stått steilt på at «Rødskjær-engen» er et for viktig sjøområde til å havne under en steinfylling.

Flytter smoltanlegg

Først var det oppdrettskonsernet Nordlaks som ønsket å etablere et arealkrevende smoltanlegg der det i utgangspunktet var behov for utfylling over ålegresset.