Dette er naturtyper som tåler lite menneskelig påvirkning, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

Arbeidet med å filme og dokumentere livet på havbunnen utenfor Stavanger har tatt omtrent ett år.

De nye kartene viser sannsynlig forekomst av naturtypene «svamphager» og «sjøfjærbunn». I tillegg er det et kart som viser hvilke sårbare og verdifulle arter som er observert i kartleggingen av havbunnen.

Sannsynlig forekomst av «sjøfjærbunn» på havbunnen i Stavanger kommune. Sjøfjærsamfunnet lever på dyp sedimentbunn og arten er på listen over forvaltningsprioritert natur. Foto: Kartverket

Viktig for forvaltning

Kart som viser utbredelse av sårbare og verdifulle naturtyper etter nasjonale og internasjonale kriterier, er viktig for forvaltningen og næringsaktører.

Oversikten kan for eksempel være til stor hjelp når plassering av oppdrettsanlegg skal planlegges.

– Da kan en unngå å legge anlegg i områder med sårbar og verdifull natur, sier forsker Vivian Husa, som leder kartleggingen i Stavanger.

Listen over hvilke naturtyper forvaltningen ønsker prioritert kartlegging av, vil endres etter hvert som kunnskapen om bunnsamfunnet øker og i tillegg på grunn av endrede behov i forvaltningen.

I løpet av livet filtrerer svamp store mengder vann. De lever av organiske partikler de tar opp fra vannet, og slipper ut renere vann enn den tar inn. Foto: Havforskningsinstituttet

Stavanger, Ålesund og Kvænangen

«Marine grunnkart i kystsonen» er et samarbeid mellom Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet. Pilotprosjektet som har fokus på Stavanger, Ålesund/Giske (på Sunnmøre) og Skjervøy/Kvænangen (i Troms), blir avsluttet i 2022. Målsettingen er at dette skal bli et nasjonalt program.

Siden 2020 er 500 kvadratkilometer av havbunnen kartlagt i Stavanger kommune. Kartverket har gjort en detaljert kartlegging av dybdeforholdene, og Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet har gjort geologisk og biologisk datainnsamling og kartlegging.

– Prosjektet skal hjelpe oss å se det yrende dyre- og plantelivet på havbunnen slik at vi unngår å forvalte kysten i blinde. Forutsetning for bærekraftig bruk er grunnleggende kunnskap og marine data, sier Frithjof Moy som er Havforskningsinstituttets prosjektleder, i meldingen.

Utsnitt av naturkartet over sjøbunnen i Stavanger kommune, laget etter systemet «Natur i Norge». Foto: Kartverket