Kartlegging anslår at det kan ligge mineraler som kobber, sink, kobolt, litium, sølv og gull verdt flere milliarder kroner på havbunnen vår. Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for gruvedrift i norske havområder.

I et nytt høringssvar til Olje- og energidepartementet har Havforskningsinstituttet gitt innspill til hva som bør utredes før mineralleting og eventuell utvinning på havbunnen.

- Vet for lite

HI-forskere peker på at det er stor kunnskapsmangel om økosystemene i havområdene som regjeringen vil åpne opp for mineralutvinning. Dette gjelder både i vannmassene, og spesielt i de dypere bunnområdene, melder Havforskningsinstituttet (HI) på sine nettsider.

– Vi vet for lite om områdene som vurderes åpnet for gruvedrift, sier forsker Terje van der Meeren.

Bekymret for overlevelsen til fiskeegg

Kunnskapsmangel om både havøkosystemene, utvinningsteknologi og hva som vil bli sluppet ut i utvinningsprosessen trekkes fram i høringssvaret, med særlig fokus på manglende modeller for partikkelspredning, typer av partikkelutslipp, mikrobiologiske forhold, sårbare bunnhabitater, bunnfisk, pelagisk fisk og sjøpattedyr.

Forskerne er blant annet bekymret for overlevelsen til fiskeegg.

– For en rekke arter er oppdrift viktig for overlevelse og spredning av egg. Partikler fra utvinningen kan feste seg til eggene og redusere denne oppdriften, sier van der Meeren.

Fiskelarver er også utsatt, og eksponering for partikler kan resultere i redusert vekst og kvelning ved at gjellene går tett.

Solid kunnskapsgrunnlag

HI anbefaler at en konsekvensutredning bør være forankret i økosystembasert forvaltning etter prinsipper som blant annet er nedfelt i den internasjonale havbunnsmyndigheten ISA sine anbefalinger.

Det vil si å skaffe et solid kunnskapsgrunnlag, og vurdere tiltak for å ivareta økosystemenes integritet, biodiversitet og evne til restitusjon etter inngrep.