Det går fram av en pressemelding fra Fiskarlaget onsdag.

Fiskeribladet har tidligere omtalt de 20 områdene som Norges vassdrag- og energidirektoratet (NVE) presenterte i april som potensielle for vindkraftutbygging.

Flere av disse, blant annet det ene helt sør for Agder, har fått skarp kritikk fra fiskerne i området. Men også områder identifisert helt nord i landet har skapt frustrasjon.

Fiskarlaget mener at flere av de foreslåtte områdene «er i stor eller betydelig konflikt med fiskeriene, eller med viktige kartlagte gyteområder».

Det går fram av et høringssvar sendt til Olje- og energidepartementet fra Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget vil stryke følgende områder:

  • Nordavind A
  • Nordavind B
  • Nordvest C
  • Vestavind E
  • Sørvest E
  • Sønnavind A

Organisasjonen peker på at dersom det bygges ut for vindkraft i disse områdene, «vil det bryte med regjeringas og næringenes felles forutsetning om at vindkraftverk til havs ikke skal bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder».

Sjømat Norge skriver i sitt høringssvar at organisasjonen er enig med Fiskarlaget om de seks områdene. Også Fiskebåt er inne på de samme spesifikke områdene i sitt høringssvar, og skriver at disse ikke burde blitt identifisert som mulige områder for havvindproduksjon.

NVE har identifisert 20 områder som potensielt kan benyttes til havvind. De strekker seg fra Agder til Øst-Finnmark. Foto: NVE

Unisont fra medlemsmassen

Saksansvarlig Jan Henrik Sandberg sier i en pressemelding fra Fiskarlaget at kravet om å ta ut de seks områdene er unisont fra medlemsmassen.

– Vi opplever et stort engasjement fra våre medlemmer i denne saken og forventningen er helt entydig. Fiskerne forventer at regjeringen står ved sine ord. Særlig forundret er vi over at det foreslås å utrede Sønnavind A for vindkraftutbygging, et område som er totalt uegnet med hensyn til både fiskeri og miljø. Også Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet har gitt klare frarådinger mot å åpne dette området, viser Sandberg til.

Han påpeker også at Fiskarlaget er blitt gjort kjent med at det arbeides for å åpne enda flere områder allerede i 2025, til tross for at dette fortsatt ikke har vært er på høring.

– Dette omtaler vi også i vårt høringssvar til departementet. Kunnskapsgrunnlaget er langt fra tilstrekkelig for eventuell åpning av enda flere områder allerede i 2025. Dette vil også kreve at det gjennomføres en ny åpen, faglig god og tillitvekkende prosess.

Krever justeringer

I høringssvaret til Olje- og energidepartementet skriver Fiskarlaget:

«Vindkraftutbygging i de aktuelle områdene vil bryte med regjeringens egen forutsetning».

Videre peker Fiskarlaget på at også vil være helt nødvendig med justeringer og reduksjoner av de foreslåtte øvrige utredningsområdene for havvind.

«Vår grunnholdning er at utbygging av vindkraft til havs ikke må ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder, hensynet til sjømattrygghet eller fiskernes driftsgrunnlag», heter det i høringssvaret.

Fiskarlaget påpeker at det må på plass tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene, som må dokumenteres før utarbeidelse av konsekvensutredninger, og før konsesjoner tildeles.

Totalt utgjør det samlede arealet for de 20 områdene 54.000 kvadratkilometer.

Norges Fiskarlag skriver i sitt høringssvar at de forutsetter at det endelige arealbeslaget vil bli langt mindre enn foreslått, anslagsvis 10–20 % av de foreslåtte utredningsområdene.

Av de 20 identifiserte områdene, var det enighet i direktoratsgruppen som avgjorde disse om 19. Kun Sønnavind A i sør var det innsigelser, da fra Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet. Begrunnelsen var henholdsvis hensyn til fisk og sjøfugl. I sitt høringssvar skriver Fiskeridirektoratet:

– For øvrig ønsker vi å gjenta vår uenighet i at Sønnavind A skal inkluderes for videre utredning. Som tidligere påpekt mener vi at fiskeriinteressene blir for skadelidende ved en utbygging av dette området.

Om høringssvaret fra Fiskarlaget
  • Høringssvaret fra Fiskarlaget er sendt til Olje- og energidepartementet og gjelder forslag til to program for strategiske konsekvensutredninger for utbygging av vindkraft til havs, både til «Forslag til program for strategisk konsekvensutredning for Sørvest F og Vestavind F» og «Forslag til utredningsprogram for 18 identifiserte områder for utbygging av vindkraft til havs».
  • Svaret fra Fiskarlaget er utarbeidet i samarbeid med medlemslagene Fiskebåt, Nord Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag, der Fiskebåt også sender et eget høringssvar i saken.
Kilde: Fiskarlaget