Det kommer frem i årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett, melder Havforskningsinstituttet tirsdag.

Lenger nord er risikoen vurdert som moderat, men likevel er det enkelte områder som kan være utsatt:

– Vi ser at det er søkt om veldig mange lokaliteter i Lofoten og Vesterålen, slik at risikoen lokalt kan være høyere, sier Pål Arne Bjørn, som forsker på miljøeffekter av oppdrett.

Lav risiko sør for Stadt

Sør for Stadt er risikoen lav.

– Det står verst til med kysttorsken sør for Stadt, men siden produksjon av torsk er veldig lav her og næringen ikke har søkt om nye lokaliteter i dette området, så blir risikoen for at oppdrettstorsk skal påvirke villtorsk sett på som lav, påpeker han.

Det er første gang at instituttet har gjort en risikovurdering av torskeoppdrett - og denne er bakt inn i årets risikorapport.

Forskerne antar at det vil ta tid før hele den omsøkte økningen i produksjon av torsk eventuelt blir godkjent. Risikoen knyttet til torskeoppdrett er i stor grad avhengig av tildelt kapasitet, viser havforskningsinstituttet til.

– Mengden fisk i sjøen vil være avgjørende for hvor mye oppdrettstorsk som kan rømme og gyte i merdene. I tillegg spiller lokaliseringen av torskeoppdrettsanleggene en viktig rolle for risikobildet, sier han.

Kan påvirke genene

Det største problemet er trolig at oppdrettstorsk rømmer eller kommer til å gyte i merdene, viser Havforskningsinstituttet til. Dersom rømt torsk og egg sprer seg i lokalmiljøet, kan den utvikle seg til kjønnsmoden fisk som gyter sammen med villtorsk. Det vil over tid påvirke genene til kysttorsken.

En annen problemstilling er sykdom. I likhet med andre ville arter kan også torsk få sykdommer.

– Når produksjonen av en oppdrettsart øker, tilsier all erfaring at også sykdomssituasjonen vil endre seg. Vi må derfor anta at også oppdrettstorsk vil møte utfordringer med sykdom i takt med økt produksjon, sier Bjørn.

Også atferden til kysttorsken kan endre seg.

– Torskeoppdrett kan på samme måte som lakseoppdrett, føre til at torsk tiltrekkes anlegg og fôrspill, eller eventuelt også unnviker anlegg, sier han.

Instituttet anbefaler fremdeles beskyttelse for utsatte beite- og oppvekstområder for kysttorsk.