Det melder Havforskningsinstituttet (HI).

Barium er et grunnstoff som finnes naturlig i havbunnen. Men oljenæringen slipper også stoffet ut i havet i forhøyete konsentrasjoner, i det vi kaller produsert vann - et av de største biproduktene ved olje- og gassproduksjon.

– Produsert vann inneholder en rekke miljøgifter, og kan ha opptil flere tusen ganger høyere konsentrasjoner av barium enn i sjøvann, sier forsker Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet (HI) i en artikkel på HIs nettsider.

Svært store volum slippes ut, slik at selv stoffer som finnes i lav konsentrasjon i det produserte vannet slippes ut i store mengder.

Studert bunnsedimentene

For å finne ut om forekomsten av barium på havbunnen har økt som følge av utslipp fra oljenæringen, har forskerne studert hvor mye barium som fins i bunnsedimentene i forskjellige områder. Dataene er samlet inn gjennom kartleggingsprogrammet Mareano. Prøvene er hentet fra 243 forskjellige lokaliteter i Norskehavet og Barentshavet.

For å finne områder med forhøyete barium-nivåer har forskerne først korrigert analyseresultatene for naturlige variasjoner. Så er dataene analysert ved hjelp av statistisk modellering.

– På 73 av 243 lokaliteter finner vi forhøyede konsentrasjoner av barium i de øvre sediment-lagene, sier forsker Hallvard Haanes ved Direktorartet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Disse sediment-lagene er avsatt etter oljenæringens oppstart på 1970-tallet.

Nyttårstilbud: 8 uker for 80 kroner
Hold deg oppdatert med Fiskeribladet i 2023! Tilbudet varer ut januar.

Forhøyede nivåer i Lofoten

Forskerne fant blant annet forhøyede nivåer i viktige fiskeriområder som Lofoten og det vestlige Barentshavet. Heldal understreker at dette likevel ikke er noen form for trussel mot kvaliteten på norsk fisk og sjømat.

- Nivåene av barium løst i sjøvann er langt under grensen for det som vil gi toksiske effekter. Vi vet også at marine organismer nær offshoreinstallasjoner ikke tar opp barium i noe særlig grad, sier HI-forsker Heldal.

– Men det er viktig kunnskap for norsk forvaltning, spesielt for de som skal forvalte petroleumsvirksomheten i Norge.

HI deltar i studien sammen med forskere fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU).