Fisk og sjøpattedyr hører svært godt. Havforskningsinstituttets oppdaterte frarådingskart i forhold til seismikkskyting omfatter et større område enn tidligere, melder Havforskningsinstituttet (HI).

I tillegg er polartorsk kommet inn på kartet. Dette er en nøkkelart i Barentshavet, og står på rødlisten som «sterkt truet».

Endringene skyldes i hovedsak oppdatert kunnskap om gyteområder for fisk, da det frarådes å bruke seismikk i viktige gyteområder, sier forsker Lise Doksæter Sivle på HIs nettside.

I tillegg til gyteområder for fisk inneholder frarådingskartene viktige beiteområder for bardehval. Ny kunnskap om hvor og når bardehvalene knølhval, finnhval og vågehval beiter har ført til noen endringer i disse kartene.

For første gang har forskerne i år også tatt med et kart som viser et område hvor fartøy som skal skyte seismikk rådes til å ha med sjøpattedyrobservatør.

Siden 2019 har det vært råd om å bruke slike observatører i områder hvor den sterkt truede og svært sensitive grønlandshvalen kan påtreffes, men områdene har ikke vært kartfestet. Et slikt kart er nå laget basert på ny tilgjengelig kunnskap.

– Dersom grønlandshval observeres, råder vi til at det avventes med å skyte seismikk, sier havforsker Lise Doksæter Sivle.