«Artsmangfoldet i Førdefjorden er stort. Det inkluderer flere sårbare og truede arter enn hva en har visst til nå, også inne i det planlagte deponiområdet», skriver HI i en artikkel på sine nettsider onsdag.

HI-forskerne fant blant annet koraller som er rødlistet, gytende blålange og et stort artsmangfold.

Nordic Mining fikk i mai i fjor endelig klarsignal fra regjeringen om utvinning av rutil og granat fra Engebøfjellet som ligger ved Førdefjorden. Selskapet har også fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i samme fjord.

Flere rødlistede arter

Bakgrunnen for at HI kan slå fast at det finnes rødlistede arter i Førdefjorden, er et bunntråltokt som ble gjennomført i november 2021, og et økosystemtokt ble gjennomført i februar 2022. Toktene dekket kysten og fjorder fra Karmøy i Rogaland til Stad i Vestland.

Havforskerne bruker en indeks for å måle artsdiversitet på hvert trålhal.

– Bunntrålstasjonen i det planlagte gruvedeponiområdet i Førdefjorden hadde den høyeste «scoren» på økosystemtoktet med «Kristine Bonnevie». Artsmangfoldet lenger ute i samme fjord var også blant de høyeste på dette toktet, sier forsker Guldborg Søvik i artikkelen.

HI-forsker Guldborg Søvik påpeker at artsmangfoldet i Førdefjorden er stort. Foto: Torhild Dahl/Havforskningsinstituttet (arkiv)

Gytende blålange

Det rike mangfoldet forskerne fant i Førdefjorden, inkluderte flere sårbare og truede arter.

Det mest oppsiktsvekkende funnet, ifølge HI, er at de nå kan vitenskapelig dokumentere det første tilfellet av gytende blålange i en norsk fjord.

Blålange tilhører torskefamilien. Arten har stått på den norske rødlisten som sterkt truet, siden 2006.

På økosystemtoktet fikk forskerne totalt ti blålange, fire i Førdefjorden. En av blålangene i Førdefjorden var gytende.

– Vi har tidligere observert blålange i Førdefjorden, men vi har aldri, verken her eller andre steder i Norge fått tak et gytende eksemplar inne i en fjord før nå, sier forsker Terje van der Meeren.

HI påpeker imidlertid fiskere har observert dette i andre fjorder.

– Dette er et viktig funn for oss. Det viser at det er særs sannsynlig at gyting skjer inne i Førdefjorden.

Skolest og bambuskorall

Forskerne fant også den rødlistede bambuskorallen på de to prøvetakingstasjonene i Førdefjorden, samt vest for innløpet til samme fjord, og i Buefjorden.

– Det er ikke overraskende at vi finner et stort og rikt økosystem i Førdefjorden når det gjelder omfang av arter. Men det er et enda større artsmangfold i fjorden enn hva vi har klart å dokumentere før, også helt inne ved deponiområdet, sier han.

Forsker Terje van der Meeren ved HI, sier blålange-funnene i Førdefjorden er et viktig funn for forskerne. Foto: Anders Jakobsen/Havforskningsinstituttet

HI opplyser om at Førdefjorden også mest sannsynlig har sin helt egen type skolest, en dypvannsfisk som lever langs norskekysten og i de norske fjordene.

HI-forsker Terje van der Meeren har i en årrekke arbeidet med Havforskingsinstituttets kunnskapsgrunnlag og rådgivning innenfor tema knyttet til gruvedrift og sjødeponi.

Toktene omtalt her er en del av forskingsprosjektet CoastRisk (2019-2023). Prosjektet har hatt som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan økosystem langs kysten blir påvirket av ulike faktorer, viser HI til.