Fiskeridirektoratets opprenskingstokt leverer også i år et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske, skriver direktoratet i en pressemelding.

De oppsummerer toktet slik:

  • 1029 garn av ulike typer
  • 78.500 meter line både fra kyst og havgående fartøy
  • 15.000 meter tauverk
  • 82 teiner samt mengder av vak og anker.
  • Totalt er det også tatt opp 3000 meter med dumpet trålvaier, som ofte er grunnlag for tap av redskap i linefiske.
  • Det ble i år bare registrert mindre mengder av snurrevadtau, not- og trållin.

Toktet startet 23. august og ble avsluttet 6. oktober. Toktet har dekket kysten og nære havområder på strekningen mellom Ålesund og Kirkenes.

Ulike typer marint søppel som er hentet opp fra havbunnen. Foto: Gjermund Langedal/Fiskeridirektoratet
Det er tatt opp 1029 ulike garn som ellers ville fortsatt fisket til ingen nytte. Foto: Gjermund Langedal/Fiskeridirektoratet

Store funn

– Dette er det høyeste antall garn som er tatt opp på ti år. Også for line er mengden større enn på svært lang tid, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet i meldingen.

Mengden fisk og krabbe i garn og teiner varierer, men det er gjenstående garn fra blåkveitefiske som utgjør den største andelen av spøkelsesfiske, opplyser Langedal.

Bortsett fra fire håbranner og en sjøfugl, er det ikke registrert arter som er rødlistet eller sjøpattedyr i redskapene som ble fjernet fra havbunnen.

Boss og gjenbruk

Også i år er mye av redskapen levert tilbake til fiskere.

– Videreføring av dette bør imidlertid vurderes med bakgrunn i at enkelte aktører lar være å melde fra dersom de ikke får redskapene tilbakelevert, sier Langedal i meldingen.

Han viser til utøvelsesforskriften og at det er et ufravikelig krav å melde fra om tap.

Fiskerne er generelt dyktig til å dimensjonere redskaper etter ulike typer fiskeri og driftsforhold, men ikke alle, skriver direktoratet.

For tynne og utslitte iletau samt garntelner som ikke er gode nok til drive garnfiske på store dyp, er bare noen av forholdene hvor fiskerne selv må gjøre en innsats for å redusere tap av fiskeredskap.

Ingen snøkrabberydding

Direktoratet melder om at det som vanlig har vært godt samarbeid med fiskerne under opprenskingen.

– Selv om det har vært utfordrende å løse kombinasjonen av sein stopp i blåkveitefiske og sein tids- og områderegulering i kongekrabbefisket, sier Langedal.

Opprensking etter snøkrabbefisket ble ikke gjennomført i år.

– Det skyldes først og fremst lite tapsmeldinger fra dette fiskeriet, samtidig som vi har mottatt et jevnt høye tapstall i kystfiskeriene. Det er imidlertid ikke grunn til å si at tapsmengden totalt er noe mindre, verken i omfang eller utbredelse, sier Langedal i meldingen.