Utredningsområdet utgjør et areal på 592.500 kvadratkilometer og omfatter områder av norsk økonomisk sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og det internasjonale farvannet, Smutthavet.

Departementet tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om åpning av norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet våren 2023. Høringsfristen er satt til 27. januar 2023.

«Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge, som samtidig kan bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller», heter det i en melding fra Olje- og energidepartementet publiserte i forbindelse med at konsekvensutredningen ble offentliggjort i går.

Stor kunnskapsmangel

I april påpekte Havforskningsinstituttet at det er stor kunnskapsmangel om økosystemene i havområdene, som regjeringen vil åpne opp for mineralutvinning. Dette gjelder både i vannmassene, og spesielt i de dypere bunnområdene.

– Vi vet for lite om områdene som vurderes åpnet for gruvedrift, sier forsker Terje van der Meeren i forbindelse med at instituttet leverte sitt høringsinnspill til Olje- og energidepartementet i forkant av konsekvensutredningen.

Veldig lav fiskeriaktivitet

Når det gjelder fiskeriaktiviteten i området som skal utredes for mineralutvinning, har Fiskeridirektoratet utarbeidet en rapport om fiskeriaktiviteten i de aktuelle havområdene. Med utgangspunkt i satellittsporingskart for perioden 2013-2019, viser at aktiviteten i utredningsområdet er veldig lav, sammenlignet med andre fiskerike områder på norsk kontinentalsokkel.

Sporingskartene viser også at fiskeriene i utredningsområdet er i hovedsak konsentrert rundt områder nær Jan Mayen (reke, blåkveite og torsk), samt helt sør i utredningsområdet (not/flytetrål etter sild og makrell), heter det i Fiskeridirektoratets rapport.

Ettersom Norge ikke har fiskerijurisdiksjon i Smutthavet, har ikke norske myndigheter tilgang til data om disse fiskeriene og fiskeriaktiviteten i den utenlandske flåten. Dette området er derfor ikke med i Fiskeridirektoratets rapport.

– Den risikoen kan vi ikke ta

I en felles pressemelding fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, World Saving Hustle, Bellona, Greenpeace, Zero, Fremtiden i våre hender, Norges Fiskarlag, Fiskebåt og WWF (Verdens naturfond), heter det at de mener regjeringen trosser miljøfaglige råd når de tar sikte på å åpne opp for gruvedrift på havbunnen.

I meldingen vises det til at FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og Havpanelet har konkludert med at det trengs langt mer kunnskap før vi kan vurdere konsekvensene av gruvedrift i våre dypeste havområder.

«En samlet miljøbevegelse og fiskeriorganisasjonene sier klart fra – vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen, og vi risikerer å ødelegge den unike naturen i havet med store konsekvenser for klima, natur, fiskeri og andre havnæringer. Den risikoen kan vi ikke ta. Norge må stanse åpningsprosessen, og støtte et globalt moratorium på gruvedrift på havbunnen», heter det i meldingen.