I forslaget til tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021 fra Olje- og energidepartementet, er det lagt ut en rekke slike områder både i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Flere av de foreslåtte områdene vil komme i direkte konflikt med fiskeri - noe forbundet Fiskebåt reagerer på.

Vil at flere områder tas ut av forslaget

- Dersom en skal ta regjeringens uttalte mål om en bærekraftig forvaltning av fiskeriinteressene på alvor, forventer Fiskebåt at flere områder tas ut av forslaget om tildeling av utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-er, skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet sitt forslag.

I høringssvaret viser Fiskebåt til at de fornybare ressursene må vies særlig oppmerksomhet, når en skal vurdere hva som er god ressursforvaltning, ikke minst med tanke på at fiskerinæringen vil være en evigvarende mat- og inntektskilde for Norge.

Les hele høringssvaret til Fiskebåt her.