Fiskebåt sier i en pressemelding det er oppsiktsvekkende at staten ikke stiller nødvendige miljøkrav i avtalene som skal inngås med vindkraftnæringen når det tildeles milliarder i statlige subsidier. Det skriver Fiskebåt i sitt høringssvar til Olje- og energidepartementet.

Høringen tar for seg differansekontrakt for havvind på Sørlige Nordsjø II, der finansieringen skal skje gjennom en tosidig differansekontrakt som avlaster støttemottaker for risiko knyttet til markedsprisen på strøm i en 15 års støtteperiode. Avtalen regulerer forpliktelser og rettigheter knyttet til etablering og drift av energianlegget.

Bekymringer

– Fiskerinæringen har ved flere anledninger og over lang tid påpekt bekymringer i forhold til manglende kunnskap om vindkraftanleggenes konsekvenser på havmiljøet, fiskens gyteforhold og vandringsmønster.

I tillegg har vi påpekt at det ikke stilles krav til utbyggere om fortløpende miljøkartlegging og oppsamling av informasjon som kan bidra til mer kunnskap om hvilke virkninger anleggene har på disse forholdene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Fiskebåt har heller ikke mottatt noe høringsbrev fra departementet, noe som er normal prosedyre i slike saker.

– Denne høringen er ikke lagt ut under «høringer» på departementet sin side, og vi har heller ikke mottatt noe høringsbrev. Det var derfor tilfeldigheter som gjorde at vi oppdaget den, sier Jacobsen i pressemeldingen.

Blir ikke fulgt opp

I høringssvaret til Olje- og energidepartementet, viser Fiskebåt til at det er bred enighet mellom vindkraftnæringens organisasjoner, (Offshore Norge) og fiskerinæringen (Fiskebåt, Norges Fiskarlag) om de kravene og forhold som er nevnt. Dette ligger blant annet i et prinsippdokument som er utarbeidet av organisasjonene.

– Våre synspunkter er også tidligere fremmet overfor Olje- og energidepartementet i forbindelse med høring om prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell for utbygging av vindkraft på Sørlige Nordsjø II, uten at våre synspunkter er fulgt opp av departementet, sier Jacobsen.

Han mener det er merkelig og ber nå om at departementet stiller som krav at utbygger fortløpende skal kartlegge og evaluere virkninger vindkraftanlegget har på havmiljø, samt gyte og vandringsmønster for fiskeri, samt at det stiles krav om garantistillelse for oppryddingskostnader i forbindelse med opprydding og fjerning av vindkraftanlegget enten ved endt levetid eller opphør av driften.