I et brev til finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget, ber Fiskebåt Stortinget om å øke kompensasjonsordningen for økt CO2-avgift med 75 millioner kroner utover det regjeringen Solberg foreslår i statsbudsjettet for 2022. Det går frem av en melding på Fiskebåts nettsider.

Økning på nær 30 prosent

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, foreslås en økning i den generelle satsen for CO2-avgift på 47 øre fra kr 1,58 til kr 2,05. Det tilsvarer en økning på nær 30 prosent. Regjeringen viser samtidig til at avgiftsøkningen vil medføre en større belastning for fiskerinæringen enn de fleste andre næringer, og foreslår i lys av dette å øke kompensasjonsordningen for fiskerinæringen med 50 millioner kroner til 305 millioner kroner i 2022, står det i brevet fra Fiskebåt.

– Dårlig løsning

– Fiskebåt frykter at konsekvensene av regjeringens forslag vil være økte landinger og bunkring i utlandet, bunkring til sjøs (utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen) og reduserte fangster. Dette vil være en dårlig løsning for fiskerinæringen, for miljøet og for Norge, sier Maråk.

Fiskebåt anmoder derfor Stortinget om å øke bevilgningen til fiskeflåtens kompensasjonsordning med 75 mill. kroner til 125 mill. kroner.

– Sammen med økte CO2-avgifter gir kompensasjonsordningen fiskeflåten sterke incentiver til å investere i utslippsreduserende teknologi og drifte mer energieffektivt, heter det i brevet fra Fiskebåt.