Styret i Fiskarlaget Nord har merket seg at det observeres betydelige mengder pukkellaks, som er en fremmedart i norsk natur. Nå etterlyser styret et utvidet fiske etter arten:

«Styret mener det bør ses på muligheten for å utvikle et utvidet og selektivt fiske etter arten. For å legge til rette for effektiv saksbehandling og effektivt uttak av pukkellaks, kan det vurderes og sidestille pukkellaks med rømt oppdrettsfisk i «Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen», skriver styret i et brev til Miljødirektoratet, Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet.

Pukkellaks
  • Pukkellaks er ein stillehavslaks med toårig livssyklus som har etablert seg i fleire elver i Finnmark.
  • Pukkellaks høyrer naturleg heime i nordlege deler av Stillehavet, med gytebestandar både på østsida (USA, Canada) og vestsida (Russland, Japan, Korea)
  • Etter klekking i elv om våren driv yngelen ut i sjøen, der den veks raskt og returnerer til elva for gyting den andre sommaren etter klekking.
  • All pukkellaks døyr etter gyting.
  • Arten er på Fremmedartlista
Kilde: NINA